Norges viktigste våtmarker skal restaureres i perioden 2014-2018. Målet er å bedre livsvilkår for truede arter og natur, ifølge Direktoratet for naturforvaltning (DN). De har nå sendt Nasjonal plan for våtmarksrestaurering ut på høring.

— Etter høringen vil vi velge ut om lag ti lokaliteter som det skal jobbes videre med. Vi ønsker at disse økosystemene skal bli Norges fremste restaurerte våtmarksområder. Hensikten er å bedre livsvilkårene for truete arter, sikre truete naturtyper og gi økte økosystemtjenester, sier Knut Fossum, seksjonssjef i DN.

Planen peker på 15 store og mellomstore våtmarkssystemer. Med på listen er Haukåsmyrane i Åsane, som direktoratet beskriver som «gjengroingspreget, dyrket mark».

- Er svært forurenset

— Haukåsmyrane er et annerledes prosjekt. Der de fleste andre prosjektene har sitt utgangspunkt i verneområder, er Haukåsmyrane ikke vernet. Dette er et uvanlig prosjekt i Norge, der man gjenskaper en våtmark som er tilnærmet totalt forandret, skriver direktoratet.

Haukåsmyrane regnes som et de viktigste områdene for biologisk mangfold i Bergen kommune. Vipene har her et av sine siste hekkeområder i Åsane, her finnes flere amfibiearter og sjeldne insektarter, og i Haukåselva lever den sjeldne elvemuslingen.

Dagens tilstand er imidlertid nokså dårlig, skriver direktoratet:

«Haukåselva er i dag sterkt kanalisert og mangler kantsoner i restaureringsområdet. Elva og resten av vassdraget er også forurenset av tarmbakterier, og økologisk status er «moderat» eller «dårlig» i hele vassdraget. Årsakene til tilstanden i planområdet er trolig blant annet husdyrgjødsel og tilsig fra travparken. I tillegg kan det være lekkasje og overløp fra offentlig kloakknett. Det finnes også mye skrot langs elva og på elvebunnen.»

  • Les mer om planene her. I høringsbrevet trekker DN frem at Åsane tidligere hadde det største sammenhengende våtmarkskomplekset i bergensområdet, men at denne naturtypen i dag er sjelden på grunn av utbyggingen i bydelen.

Vil gjenskape våtmark

— Det er ønskelig å erstatte en del av den våtmarken som har gått tapt i sentrale deler av Åsane, skriver direktoratet, og lister opp følgende tiltak:

  • Legge Haukåselva tilbake i den gamle, meandrerende traseen (se bildet).
  • Skape sedimenteringsbasseng og dammer i tilknytning til elveløpet, noe som vil bidra til å bedre vannkvaliteten på sikt.
  • Etablere kantvegetasjon av stedegne arter.
GAMLE DAGER: Utsnitt av utskiftningskart fra 1903 som viser gammelt elveløp.

Prosjektet antas å ta tre år.— Til sammen forventes dette å bedre vannkvaliteten i Haukåselva, skriver Direktoratet for naturforvaltning, som anslår å bruke fra én til 15 millioner på de ulike prosjektene.

Høringsfristen er 14. september i år. 1. oktober skal planen oversendes Miljøverndepartementet.

Hva synes du om planene? Diskuter i feltet under.