Berre kunnskapsminister Øystein Djupedals heimfylke Sør-Trøndelag får meir enn skulane på Sotra, når Kunnskapsdepartementet no delar ut 30 millionar kroner til skuleutvikling.

I samarbeid med næringslivet på Sotra står kommunane Fjell, Sund og Øygarden bak prosjektet «Gode Sirklar». Eit pionerprosjekt på Fjell ungdomsskule, der fagfolk frå industribedrifter vart trekt inn i realfagsundervisninga, skal no utvidast til alle 8. klasser.

Det er her pengane kjem godt med, seier Ellen Hansen, som er i mellombels permisjon frå stillinga som skulesjef i Fjell kommune.

– Når vi no skal utvikle noko frå eit eldsjelprosjekt til å vere noko som blir innarbeidd i heile arbeidsmåten for skulane, krev det grundig arbeid i høve til skuleleiarar og lærar, og deira måte å arbeide på, seier Hansen.

Ho seier pengane skal gå til å kurse lærarar og skuleleiarar, som må endre både timeplanar og undervisningsmetodikk.