Med seg tilbake har dei lovnadar om rask tilførsel av omstillingsmidlar og skjønsmidlar.

– Høyanger fyller vilkåra for å få slike midlar, men vi må behandle saka i regjering, fastslår kommunal— og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Regjeringa legg nå til grunn at det er behov for tilførsel av om lag 10 millionar kroner, slik Fylkesmannen i Sogn og Fjordane skisserte i eit brev til Kommunal- og regionaldepartementet fredag.

Høyanger vil ha 15 mill. Her framgår det at Høyanger meiner å ha behov for 10 millionar i auka sosialstøtte, 3-4 stillingar til behandling av sosialutgifter, 1-2 stillingar til gjeldsrådgjeving og ei stilling til miljøarbeid.

Fylkesmannen rår til at Høyanger blir tilførd fem av dei 10 millionane i sosialhjelp straks, og at det blir gjort ei ny vurdering 1. juli. Stillingane nemnd over, utgjer ein kostnad på 4,9 millionar. Fylkesmannen rår difor til at kommunen blir tilførd 9,9 millionar straks.

Gaular, som også er hardt råka, reknar med meirutgifter på 1,6 millionar i sosialstøtte og 300.000 til å styrke bemanninga i sakshandsaminga.

Nøgd ordførar – Eg har vore på møte i Oslo mange gongar og ofte drøymt om å få ting til. I dette tilfellet har vi fått rimeleg god utteljing, med omstillingsmidlar og skjønsmidlar, fastslo Longva etter eit timelangt møte i Kommunal- og regionaldepartementet.

I møtet deltok mellom andre kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap) og statssekretær Laila Gustavsen (Ap) frp Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Fylkesordførar Sandal seier at han trass i den dystre situasjonen ser lys i tunnelen og at sogningane har vist før at dei har evne til omstilling og utnytte nye høve som byd seg.

HÅVARD BJELLAND