I dag vedtok fylkestinget uttalelsen til Nasjonal Transportplan. Fylkespolitikerne mener rammene for de fremtidige bevilgningene til samferdsel er for små og ber om at de må økes med 65 prosent utover planrammen. Dette innebærer blant annet:

  • Et krav om en regionveipakke for bergensregionen som inkluderer en statlig medfinansiering på mellom syv og ti millioner kroner. Dette er nødvendig for å ha penger nok til en videre utbygging av Bybanen og gang— og sykkelveier.
  • Krav om forsering av fergefri E39 gjennom fylket.
  • Ønske om hurtig igangsetting av arbeidet med samlet utredning for strekningen Arna–Voss, som både omfatter E16 og Vossebanen. Det vil gjøre veien vesentlig sikrere og redusere reisetiden med Tog mellom Bergen og Voss.
  • Ferdigstillelse av Stordalstunnelen på E134 etter gjeldende plan.
  • Miljøtunnelene over Haukeli må planlegges med oppstart i 2015, slik at disse kan ferdigstilles før 2023.
  • Krav om at den nasjonale rammen for rassikring øker fra en til to mrd. kroner pr. år.
  • Dobbeltspor mellom Arna og Bergen må starte opp i 2013.
  • Fortgang i arbeidet med lokalisering av ny godsterminal, slik at de 600 millioner kronene som er satt av til utbygging av dagens terminal på Nygårdstangen kan brukes til ny terminal.
  • En forventning om at arbeidet med å planlegge Ringerikstunnelen kan gjenopptas med det første. Tunnelen vil kunne korte reisetiden på Bergensbanen med nærmere en time. Stortinget vedtar Nasjonal Transportplan våren 2013. Transportplanen gir blant annet rammer for statlige bevilgninger til samferdselstiltak fram til og med 2023.

Tilfredse

NHO Hordaland er tilfreds med at Fylkestinget stiller kravtil regjeringen om å øke rammen med minimum 65% i Nasjonal Transportplan.

Det sierregiondirektør Tom Knudsen.

— Vestlandet har mange uløste samferdselsprosjektersom er viktig for næringslivet, verdiskapingen på Vestlandet og for nasjonen,sier Knudsen.

Han sier NHO vil stå skulder ved skulder med fylket når arbeidet nåstarter med å argumentere for rammen og viktige samferdselsprosjekt.

Hva mener du om kravene?