Etter to års strid er det dermed kommet en endelig avgjørelse om det planlagte boligfeltet på Helle, litt nord for Stanghelle.

Miljøverndepartementet mener at et nytt boligområde på Helle vil bidra til et utflytende utbyggingsmønster i kommunen, og skape press mot resten av jordbruksarealene i bygden. Departementet peker på at det omstridte området er del av et sammenhengende kulturlandskap. Hensyn til jordvern og kulturlandskap må veie tyngre enn behovet for nye boliger i området, mener departementet.

Vaksdal kommunestyre vedtok i sin nye arealplan i februar 2007 at et 29 dekar stort område skulle omdisponeres fra jordbruksareal til boligformål. Etter protester fra fylkeslandbruksstyret ble deretter hele området øst for E6 tatt ut av planen. Men fortsatt var det uenighet om arealet vest for E6, megling mellom kommunen og Fylkeslandbruksstyret kom ikke frem til noen løsning.

Saken ble derfor oversendt til Oslo, med anbefaling fra Fylkesmannen i Hordaland om å si nei til boliger på Helle. I mars var det befaring med representanter fra landbruksdepartementet og miljøverndepartementet, og nå i juli kom avgjørelsen.

Avgjørelsen innebærer at et planlagt boligfelt på Tettaneset ved Stanghelle er eneste ekspansjonsmulighet i Vaksdal kommune i perioden frem til 2016. I tillegg er det satt av tomter til totalt 43 nye boliger i LNF-områder i kommunen.

SOLHEIM sier nei til det planlagte boligfeltet på Helle, litt nord for Stanghelle.
MORTEN HOLM