Bergen Hangglidning og Paraglidning Klubb har ønsket å bygge en traktorvei til den 534 meter høye fjelltoppen Tverrmeisa nordøst for Livarden i Fana. Skogsbilveien er ment ført fra Bontveit og oppover fjellområdet der man kommer over til Unneland i Arna. Klubben ønsker veien for å frakte utstyr i forbindelse med hanggliding og paraglidning opp på Tverrmeisa mellom Livarden og Austlirinden nedenfor Gullfjellet.

Inngrep ikke tillatt

Saken har vært på høring og det er kommet sterke innvendinger mot å bygge veien. Veien vil gå gjennom et område som i kommuneplanen er definert som landbruks-, natur— og friluftsområde (LNF-område). Den vil i hovedsak ligge innenfor Osvassdragets nedslagsfelt der det ifølge planverket er uønsket med naturinngrep. Normalt skal inngrep ikke tillates. Veien vil stride mot friluftsinteressene og gå gjennom den mest urørte delen av kommunen. Søknaden er i strid med og krever dispensasjon fra kommunedelplanen.

Fylkesmannen i Hordaland peker i sin uttalelse på at et dispensasjonsvedtak vil kunne føre til at regionale eller nasjonale verdier blir berørt. Derfor ber fylkesmannen om at et eventuelt dispensasjonsvedtak blir oversendt til vurdering av eventuell anke.

Grønn avdeling i kommunen fraråder i sin uttale at det gis dispensasjon ut fra landskaps- og friluftshensyn.

Sterke friluftsinteresser

I saksutredningen til vedtaket skriver byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, at hun konstaterer at veien vil passere et hittil urørt område som det knytter seg sterke friluftsinteresser til. Etter hennes mening skal det sterke grunner til for å tillate inngrep langs den vardemerkede, sammenhengende traseen mellom Totland og Gullbotn. Men hun skriver samtidig at hun har forståelse for at utøverne har behov for tilrettelegging av sporten. Veien vil utvilsomt ha positiv virkning for utøverne. Iversen skriver at inngrepet vil ha negative konsekvenser sett fra et friluftslivs- og naturvernsynspunkt. Men hun legger til grunn av bruken av veien blir begrenset og at ferdselen ikke vil medføre store ulemper i forhold til de positive betydning den vil ha. Iversen mener saken ikke er av prinsipiell betydning.

Tvil om lovligheten

I form av et såkalt administrativt vedtak har byråd Lisbeth Iversen gitt Bergen Hangglidning og Paraglidning Klubb dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (LNF) for å bygge skogsbilveien.

Men ennå er det ikke fritt frem for klubben til å sette i gang gravemaskinene. Siste ord i denne saken er ikke sagt. Klubben må regne med at det blir politiske reaksjoner på vedtaket.

Overfor BT blir det dessuten pekt på at Iversens vedtak kan vise seg å være lovstridig. Søknaden kommer i strid med kommuneplanens arealdel og byggeforbudet. Godkjenning av tiltaket er avhengig av dispensasjon fra planen. Dispensasjon for å kunne lage en skogsbilvei i et LNF-område, kan bare gis hvis veien skal tjene landbruks- eller skogbruksformål. Hangglidning og paraglidning er ikke et formål som fyller kravene til slik dispensasjon, blir det påpekt overfor Bergens Tidende.

Hvis byråden skal legge til rette for at klubben skal få sette i gang bygging av veien, må det lages en ny reguleringsplan for området. Da må området trekkes ut av kommunedelplanen. Det er en omfattende og tidkrevende prosess.