Det går frem av en rapport som ble offentliggjort i dag. Rapporten er laget på bakgrunn av miljøtekniske grunnundersøkelser på det gamle fabrikkområdet. 17 år etter at malingsfabrikken i Florvåg ble lagt ned, blir det konkludert med at oppryddingsbehovet på området er akutt.

I år er det 90 år siden malingsproduksjonen i Florvåg tok til. Mistanken om at produksjonen har medført forurensning, er kanskje ikke like gammel, men den er gammel, den også.

Uønsket rekord

Nå er det altså bekreftet, men selv om forekomsten av giftstoffer i grunnen, i slam og i kummer er urovekkende, er man på Askøy først og fremst beroliget for at det endelig ser ut til å bli fortgang i saken, slik at man kan få ryddet opp.

– Vi er veldig glade for det brevet vi fikk i dag, og for at det nå skjer noe i denne saken, sier miljøvernleder i Askøy kommune, Målfrid Eide.

Like glad er hun ikke for funnene som er blitt gjort. Store konsentrasjoner av PCB, bensen, kvikksølv og tinnorganiske forbindelser er det ikke hyggelig for noen kommune å ha kunnskap om. Askøy kommune har ifølge tilstandsrapporten som er utarbeidet av konsulentselskapet Multiconsult, en av de høyeste konsentrasjonene av PCB i Norge i dag.

– Det er en rekord vi kunne ha klart oss godt uten, sier Målfrid Eide.

Ingen grunn til engstelse

Miljøvernlederen slår fast at Askøy kommune sitter på en miljøbombe, men er samtidig tydelig på at beboerne i nærområdet ikke har noen grunn til engstelse.

– Det er ikke farlig å puste inn luften, men det kan medføre helsefare å oppholde seg over tid inne på industriområdet. Spesielt må det advares mot å la barn leke inne på området, sier Eide. Hun regner med at det gamle tønnelageret, hvor de største konsentrasjonene med giftstoffer er blitt funnet, nå vil bli avstengt og gjort utilgjengelig for allmennheten.

Miljøvernlederen synes det er bekymringsfullt at området har kunnet ligge åpent så lenge med forurensningskonsentrasjoner som ligger langt over grenseverdiene. Av rapporten fremgår det at konsentrasjonene av PCB er 3600 til 5200 ganger høyere enn Statens Forurensningstilsyns norm. Konsentrasjonen av bensen er 4200 ganger normen.

Masser bør fjernes

«Konsentrasjonene er her (på det tidligere tønnelageret, red.anm.) så høye at det anbefales å fjerne de forurensede massene. Før gjennomføring av tiltak bør det gjøres supplerende undersøkelser for blant annet å kartlegge volum av løsmasser på stedet, samt analysere flere prøver for å vurdere om tiltak må gjennomføres på hele eller deler av området», heter det i rapporten fra Multiconsult.

Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Hempel A/S, som eide malingsfabrikken fra tidlig 80-tall, til driften ble lagt ned i 1991.

Rettsstrid

Det er miljøverndepartementet som har pålagt Hempel å gjennomføre undersøkelsen, et pålegg som Hempel bestrider rettslig. Selskapet har likevel bestilt og betalt for undersøkelsen, men kommer til å kreve pengene tilbakebetalt dersom det vinner ankesaken, som kommer opp for lagmannsretten i februar 2009.

– Prinsippet er at forurenser betaler for oppryddingen, men Hempel mener at de ikke er forurenser. Hempel var eier i en kort periode, og det er enighet om at forurensningen fant sted før de overtok. Det er også en side av saken at Hempel kom inn for å redde arbeidsplasser, sier Halfdan Mellbye hos advokatselskapet DLA Piper. Han representerer Hempel i denne saken.

RUNE SÆVIG
RUNE SÆVIG