Meyer og resten av byrådet i Bergen går dermed imot anbefalingen Stoltenberg-utvalget kom med i sin rapport om narkotika tidligere i år. Utvalget ønsker et forsøk der enkelte rusmisbrukere kan bli behandlet med heroin.

— Dette vil uansett bare være aktuelt for en veldig liten gruppe brukere, sier Meyer.

Nei til statlige sprøyterom

Hovedinnvendingen er likevel at behandling med heroin kan gjøre det vanskeligere å lykkes med annen behandling, som for eksempel Subutex og metadon.

— Det er et problem når en på medisinsk grunnlag anbefaler behandling med heroin, mener Meyer.

Byrådet er også klar på at det må være opp til den enkelte kommune å velge om det skal opprettes sprøyterom.

— Erfaringene fra Oslo viser også at det en liten andel av sprøytestikkene som faktisk settes på sprøyterommene. Når vi vet at det koster 20 millioner kroner å drifte dette tilbudet, kan en også tenke seg at pengene kunne vært brukt på en annen og bedre måte, sier Meyer.

**Les også:

De farlige narkomane**

Trenger kommunen

Hun understreker at byrådet på mange områder støtter anbefalingene som utvalget har kommet med, men de har også andre innvendinger.

— Vi er blant annet skeptiske til at rusansvaret i så sterk grad blir et statlig ansvar, sier Meyer.

Hun mener at det fort kan oppstå krangler om hvem som har ansvar for hva.

— Rusomsorgen handler også om forebygging, og om oppfølging av unge som er på vei inn i en ruskarriere. Der har kommunene et eget ansvar. Spørsmålet vil bli når kommunens ansvar opphører og staten overtar, sier Meyer.

Utvalget foreslår å lage av egne mottaks og oppfølgingssentre for rusmisbrukerne (MO). Målet med sentrene er å sikre brukerne lett tilgang til behandling og rehabilitering

Unngå smitteeffekt

Selv om byrådet er positive til dette, mener de at kommunene og ikke staten bør ha ansvaret for sentrene.

— De fleste brukerne vil uansett ha behov for kommunale tjenester, enten det er hjelp med å skaffe bolig eller penger til livsopphold, påpeker Meyer.

Helsebyråden mener også at en i oppbyggingen av sentrene må ta hensyn til at brukerne er i helt forskjellige livssituasjoner.

— Noen er under rehabilitering, mens andre trenger oppfølging etter at de har kommet seg ut av rus. Det er ingen god idé å samle rusmisbrukere og de som er kommet et steg videre på ett og samme sted. Da risikerer vi en smitteeffekt, sier Meyer.

Bør herionbehandling prøves? Diskuter saken i kommentarfeltet.