I alle hovedsak legger byrådet opp til å øke satsene tilsvarende den prosentvise økning det er for Folketrygdens minstepensjon.

I tillegg til denne indeksreguleringen som betyr at satsene øker i gjennomsnitt på 3,5 prosent, kommer der en særskilt økning for barnefamiliene.

Alle sosialhjelpsmottakere med barn mellom 13 og 18 år får 250 kroner pr. barn ekstra i måneden. Merutgiftene med dette blir 1,3 millioner kroner.