Selv om trenden har vært mest markant på Vestlandet, har det også i resten av landet vært en svak økning, ifølge Meteorologisk institutt.

Nedbørmengdene i det mest nedbørrike døgnet i hvert enkelt år viser også en tendens til økning i det samme tidsrommet. Men denne økningen er statistisk sikker kun på et fåtall steder.

De historiske dataene viser at det på 1920— og 1930-tallet og på 1980- og 1990-tallet var kraftig nedbør spesielt ofte.

Meteorologisk institutt har en database med værdata som er samlet inn siden instituttet ble opprettet i 1866. I tidsrommet fra 1895 til 2004 har årlig nedbør økt med mellom 3 og 21 prosent i forskjellige deler av Norge. Formålet med dette forskningsarbeidet har vært å analysere instituttets store dataarkiv for å finne ut om det også har vært en økning i store nedbørmengder i løpet av ett døgn.

Slike data er svært interessante for dem som skal dimensjonere dammer og infrastruktur. Analysene viser at det foreløpig ikke er nødvendig med drastiske tiltak for å endre dimensjoneringskravene. Resultatene viser imidlertid en økende tendens i nedbørmengde og nedbørintensitet.