— Dette vil kunne gi gevinster både i forhold til mer effektiv oljeutvinning og sikrere CO2-deponering, sier professor Tor Arne Johansen til På Høyden.

— Tidligere har lydbølger blitt mest brukt til å danne et bilde av jordskorpens struktur, men bergartenes akustiske egenskaper forteller også mye om de fysiske og kjemiske prosessene som bergartene har vært utsatt for. Nye analysemetoder i forhold til lydbølgehastigheter og bergarters sammensetning kan blant annet gi et sikrere grunnlag for beslutninger om prøve - og produksjonsboring, sier Johansen.

Han understreker at det ikke er snakk om å pumpe opp mest mulig, men at prosjektet like gjerne handler om at teknologien vil gi kunnskap om hvordan bli kvitt avgasser.