Mer valgfrihet og sterkere vekt på spesialisering er hovedpunktene i den nye stortingsmeldingen som legges frem i dag.

Den valgfrie delen av lærerutdanningen blir økt fra ett til to år. Det skal legges spesiell vekt på norsk og matte.

— Lærere som kan mer

Allmennlærerutdanningen blir fortsatt fireårig, førskolelærerutdanningen treårig. Utdanningsminister Kristin Clemet ser på økt valgfrihet som viktig for å trekke til seg de beste og mest motiverte studentene.

— Vi må samtidig utdanne lærere som kan lagt mer om de fagene de skal undervise i, sa Clemet da hun presenterte hovedinnholdet torsdag.

Matematikkunnskapene til lærerstudentene skal bedres. Det skal legges spesiell vekt på matematikk, norsk og pedagogikk. Disse fagene inngår i den obligatoriske delen av utdanningen med 30 studiepoeng hver.

Fokus på videreutdanning

Andre hovedpunkter i stortingsmeldingen er:

  • To av de fire årene på lærerutdanningen skal være frivillige. Her skal studentene velge fag som retter seg enten mot barnetrinnet eller ungdomstrinnet.
  • Departementet vil vurdere forslag om å avskrive studielån for lærere som utdanner seg i matematikk. Dette for å øke rekrutteringen av realfaglærere.
  • Det skal utvikles nye videreutdanningstilbud for skoleledere.
  • Universitetenes lærerutdanning kan organiseres på to måter. Enten som et femårig integrert studieløp til mastergrad, særlig i språk og realfag. Eller at pedagogikk tas etter bachelor eller master, slik at samlet utdanning blir fire eller seks år.
  • Departementet vurderer å legge til rette for en systematisk oppfølging av de nyutdannede.

— Stemoderlig mot lektoren

— Meldingen er stort sett veldig bra, og svært mange av våre innspill er tatt hensyn til, både når det gjelder valgfrihet, fordypning og satsing på ulike lærertyper, sier leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland.

To moment er Utdanningsforbundet misfornøyd med: Lærerutdanningen til universitetene og utdanningen for yrkesfaglærere.

— Lærerutdanningen på universitetet burde vært ett år lenger. Det er viktig med en vitenskapelig tilnærming til fagene i skolen. Jeg kan heller ikke lese i meldingen at departementet er opptatt av å snu den dårlige rekrutteringen til yrkesfaglærerutdanningen, sier Helga Hjetland.

— Vi tror disse endringene vil gi mer engasjerte lærere, fordi studentene får konsentrere seg mer om fagene de er interessert i. Vi tror dette fører til økt rekruttering, sier Charlotte Antonsen, leder for pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, tidligere Norsk Lærerstudentlag.