Dette er noen av de kritiske problemstillingene som Kjetil Rommetveit presenterer i sin doktoravhandling i dag. Hans egen disiplin er vitenskapsfilosofi, men i doktorgraden diskuterer han politiske og praktiske problemstillinger knyttet til genforskning.

Rommetveit tror at medisinere, biologer og andre faggrupper som driver med genforskning er tjent med en forestilling som sier at funn av bestemte gen, gir informasjon til å kurere en rekke alvorlige sykdommer.

— Men samspillet mellom kroppens celler og biologiske systemer er langt mer komplisert enn som så. Mekanismene som ligger bak utviklingen av en sykdom er langt mer sammensatte enn genforskerne hadde trodd. Og mitt poeng er at denne kompleksiteten og usikkerheten ikke kommer godt nok frem til de som ikke er eksperter på området.

Mer til genmodifisert mat

Rommetveit mener at dette er med på å kaste blår i øynene på folk.

— Når genforskerne konfronteres med dette, så benekter de ikke at sammenhengene er mer komplekse enn det man antok for noen år siden. Men dette er en kompleksitet de håper å kunne beherske. Det betyr bare at enda mer forskningspenger må til og enda mer teknologi som kan kartlegge genenes funksjoner må skaffes.

Rommetveit mener at en forenklet forestilling om genforskningens muligheter bidrar blant annet til mer satsing på genmodifisert mat og mer fokus på arvelige sykdommer.

Risiko ved legebesøk

— Det siste vil føre til at svært mange vil prøve å motvirke sykdommer før de kommer. Allerede nå er det mulig å få laget egne risikoprofiler som prøver å fortelle hvilke relativ risiko vi har for å få ulike alvorlige sykdommer. I en tid der dette blir vanlig vil mye av medisinen og legerollen bli rådgiving basert på risiko.

Rommetveit ser mange betenkelige konsekvenser ved en slik utvikling.

— For det første skyves ansvaret for en rekke valg som har med helse å gjøre fra legen over på pasienten. Og pasienten må på sin side omgjøre sitt liv til et rasjonelt planleggingsprosjekt.

Filosofen tror ikke vi mennesker er forberedt på et slikt prosjekt.

Samfunn og miljø faller ut

— De fleste av oss er ikke engang veldig rasjonelle. Det er derimot forsikringsselskapene. Og de vil neppe være på din side dersom du har en skummel risikoprofil.

Kjetil Rommetveit minner om at disse valgene hviler på en genforskning som er beheftet med stor usikkerhet.

— I en slik verden vil vi redusere både de sosiale og miljømessige perspektivene ved samfunnet, frykter han.

KRITISK: Kjetil Rommetveit er kritisk til den voldsomme makten genteknologien har fått i samfunnet og er kritisk til de forventningene mange genforskere er med å skape. I dag begrunner han dette under sin doktordisputas i vintenskapsfilosofi.