Å avvise skip som ønsker å legge til kai i Bergen, er flere ganger blitt foreslått som tiltak for å redusere luftforurensingen i byen vinterstid. Sist ute var bystyrerepresentant Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.

Havnedirektør Inge Tangerås i Bergen og Omland havnevesen har gjentatte ganger svart at offentlige havner i Norge har mottaksplikt. Det innebærer at skip har anløpsrett, så lenge det er plass.

Loven åpner imidlertid for at «Eier og operatører av havner og havneterminaler kan fastsette begrensninger i adgangen til å anløpe havn, av hensyn til sikkerhet, miljø og fiskerinæringen».

Havnevesenet og byrådet tolker loven dithen at den kun gjelder miljøhensyn i sjøen, ikke i luft.

Den tolkningen er feil, ifølge advokat Bengt Waldow i Judicium.

Byrådet vil ha hjemmel

I et leserinnlegg i lørdagens BT argumenterer Waldow for at havnen har mulighet til å avvise skip, også av hensyn til luftforurensing.

Under det årlige nyårsmøtet til Hordaland fylkeskommune i januar, ba byrådsleder Martin Smith-Sivertsen Stortinget om en lovhjemmel som kunne nekte skip å legge til kai på grunn av luftforurensing.

— Hvis man forurenser til sjø, kan man nekte skip å legge til. Hvis forurensningen går til luft, har vi ikke hjemmel til å nekte skipene å legge til kai. Her trenger vi hjelp fra Stortinget, sa Smith-Sivertsen.

Waldow sier en kan avvise skip allerede i dag, dersom skipet i seg selv utgjør en fare for akutt forurensing. Eller dersom skipet anløper en havn hvor det er en akutt tilstand med luftforurensing.

— Ordlyden i loven er generell. Da må en ha dekning for en innskrenkende tolkning i andre rettskilder. Jeg mener det ikke er støtte for dette, sier han til BT.

Får medhold hos Kystverket

I desember spurte havnevesenet i et brev til Kystverket om det finnes retningslinjer som tilsier at skip kan avvises av hensyn til luftkvaliteten. Det ble også spurt om havne- og farvannsloven kan brukes som selvstendig hjemmel for å avvise fartøy.

For to uker siden kom svaret.

«Vi har det vanskelig for å se at havne- og farvannslovens § 39 kan brukes som hjemmel for å avvise anløp i dette tilfellet», skriver Kystverket, som bemerker at det ikke finnes oversikt over hvor mye av luftforurensingen som skyldes skip.

Det vises til at bestemmelsen i loven synes å være ment utslipp fra et enkelt skip. Kystverket skriver videre at «dette i motsetning til det som er problemstillingen i Bergen, der summen av ordinære utslipp fra alle skip som anløper bidrar (angivelig) til at luftkvaliteten i byen blir dårlig».

Kystverket viser også til forarbeidene i loven, som sier at hensynet til miljøet alene kan gi rett avvisning av fartøy, men bare der det er en aktuell og sannsynlig miljøtrussel.

- Slett arbeid

Etter å ha hørt Kystverkets vurdering, står Waldow fortsatt på sitt.

— Den juridiske analysen fra Kystverket tar for seg en eneste rettskilde og er av den grunn slett arbeid. De overser både lovens generelle ordlyd og Grunnlovens § 112, som Kystverket i sin veiledning til loven har fremhevet som viktig ved tolkningen, sier han, og fortsetter.

— Da blir det feil ettersom både lov og Grunnlov går foran forarbeidene. Når de konkluderer med «at bestemmelsen synes først og fremst å være ment på utslipp fra et enkelt skip», er dette likevel ikke til hinder for at bestemmelsen skal anvendes ved allerede inntrådt akutt forurensing. Tvert om. At byrådet støtter seg på dette er uforståelig, sier Waldow.

- Hvordan kan vi få en avklaring på om det er greit eller ikke å avvise skip av hensyn til luftforurensing?

— Jeg mener spørsmålet er tilstrekkelig avklart, men en endelig prøving må skje gjennom domstolene, sier Waldow.

Det som da kan skje, er at havnevesenet avviser et skip, som i retur bringer avvisningsvedtaket inn for rettslig prøving.

Kystverket opplyser til BT at de på dette tidspunktet ikke har noen kommentar til Waldows utspill.