Fylkestinget skal handsama budsjettet 8.-9. desember, men samarbeidspartia Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti vil neppe endre særleg på det forslaget som blei banka igjennom fylkesutvalet i dag.

Der føresleg politikarane 16,5 mill. kr til nye driftstiltak og 20 mill. kr meir til investeringar på fylkesbudsjettet for 2010 i høve til fylkesrådmannen sitt forslag.

På investeringssida er forslaget 10 mill. kr meir til utstyr ved dei vidaregåande skulane og 10 mill. kr meir til asfaltering av fylkesvegar.

Påplussingane innan drifta fordeler seg med 5,3 mill. kr til opplæring, 4,6 mill. kr til kultur, 6,0 mill. kr til samferdsel og 0,6 mill. kr til tiltak i samband med informasjonsstrategi.

Auka innan samferdsel skal blant nyttast til opplæring av bussjåførar. 2 millionar kroner er sett av til kursopplegg for å kvalifisera og rekruttera fleire sjåførar. Til tilskot til servicelinjer vert løyvd ein million, medan det dobbelte er løyvd til disposisjon for samferdselsutvalet til andre kollektivtiltak.

Andre påplussingar:

  • 2 mill. kr skal gå til å styrkja IKT-støtte ved dei vidaregåande skulane
  • Til Friluftslivets hus er ført opp 1 mill. kr i 2010 og planen er å løyva 1 mill. kr også i 2011. Det same gjeld Kystfriluftslivets hus.
  • Løyvinga til kulturelt utviklingsprogram (KUP) vert auka med 1 mill. kr til i alt 7 mill. kr.
  • Auke til bibliotekplanen i vidaregåande opplæring: 1,0 mill. kr.

Kva tykkjer du? Sei di meining her.