OVE A. OLDERKJÆR

Det er trua på betre kunnskapstileigning, ikkje fanatisme eller religiøs overtyding, som ligg bak når foreldra i periodar vel å ta borna ut av grunnskulen på Tysnes.

— Det er fleire årsaker til at vi har valt slik, først og fremst faglege. Systemet i einskapsskulen er slik at alle elevane skal bli mest mulig like, eigenarten blir viska ut. Og så er det ei dårleg utnytting av tida i store klassar, seier Ingunn Langlo til Bergens Tidende.

Den fysioterapiutdanna sjubarnsmora har vore heimelærar sidan våren 1997, då Cecilia (17) blei frustrert over matteundervisninga i 6.klasse. Jenta fekk tildelt eit grupperom for sjølvstendig arbeid på skulen, og mor tok seg av undervisninga heime. Seinare har mor teke over ansvar for alle fag for dei av ungane som er i heimeundervisning.

Mor lagar ein arbeidsplan for kvar av ungane ein periode framover. Skulearbeidet skjer på kvart sitt guterom, og adri etter klokka 14.

— Vi får til ei effektiv tidsutnytting, også fordi eg kjenner ungane og deira individuelle behov, seier Ingunn Langlo.

Kommunen har oppnemnt ein tilsynslærar som er innom ein gong i halvåret.

To elevar

For tida er det Eskil (9) og Erlend (11) som er mamma sine elevar i heimeundervisning på Tho. Minstemann Benjamin (3) tek snart til barnehage to dagar i veka. På garden kryr det av fuglar, kattar, stutar, sauer og hestar. Gutane er ivrig engasjerte i så vel dyrelivet som innhausting av frukt og grønsaker.

Sunniva har nett byrja i 1.klasse på Uggdal skule, Elisabeth (13) har teke til på ungdomsskulen i Våge etter tre år på heimeskule. Dei to eldste, Agathe (16) og Cecilia (17) har reist til vidaregåande skule i Bergen og på Framnes.

— Cecilia valde sjølv å ha heimeundervisning. Ho likte matematikk, men fekk ikkje den hjelpa ho trong for å halda seg på nivået ho ønskte, forklarar mor Ingunn.

— Av og til må ein følgja overtydinga, seier Ingunn Langlo, som nyleg tok pedagogisk utdanning i regi av Universitetet i Oslo som desentralisert tilbod. Mannen Audun Tho driv eige røyrleggjarfirma på Tysnes.

— Vi føler oss veldig privilegerte når vi ikkje er avhengige av to inntekter. Hadde styresmaktene gjort med skulepengane som med kontantstøtta, trur eg mange fleire foreldre hadde gått over til heimeundervisning på dagtid. Mange driv heimeundervisning utan å kalla det for det, og dei gjer det på kveldstid når dei er utslitne etter arbeid, seier Ingunn Langlo.

Vanskeleg samarbeid

Ingunn Langlo føler det vanskeleg å samarbeida med den offentlege skulen.

— Det er ein arbeidsplass der det er vanskeleg å få til fornying, eg trur lærarane føler seg for trygge. Eg kritiserer ikkje spesielt den lokale skulen, der vi har eit godt samarbeid med rektor.

— Eg saknar ikkje klassen særleg. Kameratar treff eg etter skuletid, seier Eskil, som har gått tre år i vanleg skule.

— Det er viktig at ungane får eit skikkeleg sosialt nettverk før heimeskule blir aktuelt, meiner mamma.

Kritikk om at born i heimeundervisning ikkje lærer samarbeid, prellar av på Ingunn Langlo.

— I ein heim med fleire søsken og mange praktiske oppgåver fell samarbeid heilt naturleg. Prosjektarbeid i den offentlege skulen skjer gjerne i grupper der dei svake elevane gøymer seg bort og ikkje får den oppfølginga dei treng, meiner Langlo.

KLASSEROM: Eskil (9) og Erlend (11) til h. plukkar kålåmer medan mamma Ingunn Langlo haustar squash nedanfor det gamle kårhuset på garden. Ein del av den praktiske og faglege opplæringa i heimeundervisninga.
Foto: Ove Olderkjær