TOR LEIF PEDERSEN

Skjelanger fort i Meland kommune var ved hjelp av enkle kulisser gjort om til en landsby i en stat ett eller annet sted i verden. I dette landet er det sterke etniske motsetninger som har ført til blodige konflikter, og truer med å blusse opp på ny. Faren for terror er til stede. Situasjonen er typisk for de mange konfliktområdene rundt om i verden der FN eller NATO har gått inn med fredsbevarende styrker.

Dette var forutsetning bak øvelsen i Skjelanger i forrige uke, for 50 kadetter fra Sjøkrigsskolens tredje årstrinn. Kadettene måtte hele tiden snakke engelsk med «lokalbefolkningen» for å løse opp små og store kontroverser. «FN-soldatene» hadde kontrollposter på veien inn i «landsbyen», og de patruljerte gatene til fots. Rundt 50 befal og menige på Haakonsvern spilte ulike roller som «lokalbefolkning».

Macho er ut

Øvelsen er et ledd i ledertreningen for de fremtidige offiserene i Sjøforsvaret. Machopreget som tidligere dominerte opplæringen av militære ledere, er ut. In er å utvikle ledere som forhandler fremfor å skyte.

Verdenssituasjonen og trusselbildet har endret seg radikalt etter den kalde krigens slutt. Forsvaret er under omlegging som følge av dette. Tidligere var Forsvaret innrettet på å gjøre en fredsinnsats i hovedsak på norsk grunn, i norsk luftrom og i norske farvann. I dag er internasjonale oppdrag under NATO— eller FN-kommando i stigende grad blitt viktige oppgaver for alle grener av Forsvaret. En av flere følger av dette, er at utdannelsen og treningen av mannskaper og befal er lagt om for at de skal bli i stand til å løse utenlandsoppdrag på en god måte.

For tredje året på rad har Sjøkrigsskolen kjørt et spesielt opplegg for kadettene på tredje årstrinn. Øvingsleder var øvingsoffiser ved Sjøkrigsskolen, kapteinløytnant John Øyvind Livden. Han og lærer i lederskap ved Sjøkrigsskolen, orlogskaptein Roar Espevik, forteller til Bergens Tidende at øvingskonseptet er lånt fra Luftkrigsskolen og videreutviklet og tilpasset Sjøforsvarets behov.

- Våpen siste utvei

— Militært lederskap i 2004 har elementer av psykologi, etikk, pedagogikk, internasjonal politikk og folkerett, sier Livden.

— Når vi skal sende folk ut i verden for å delta i fredsoperasjoner, må de være i stand til å utvise skjønn. De må være bevisst på sin maktutøvelse. Vi kan ikke lære dem regler for hvordan de skal oppføre seg, men må utvikle deres evner til å foreta en vurdering av kort- og langsiktige konsekvenser av og den strategiske virkningen av sine handlinger. Før lærte offiserene hvordan de skulle skyte seg ut av en vanskelig situasjon. Det går ikke i dag. Nå må lederen reagere og handle ut fra et bredere perspektiv. Bruk av våpen blir siste utvei etter at mange andre muligheter er forsøkt for å løse opp en vanskelig situasjon, sier Livden.

— Skandalen som skjedde i et fengsel i Irak gikk verden rundt, og fikk konsekvenser som de impliserte ikke hadde forutsett, sier Espevik. - Dette er et eksempel på at langsiktige konsekvenser av egne handlinger ikke ble vurdert. Trusselbildet er endret og er mer uoversiktlig og komplisert enn før. Da president Bush sa at krigen var over, begynte den, sier han.

Må tenke konsekvenser

— I denne øvelsen tar vi utgangspunkt i den situasjonen våre offiserer kommer opp i når de deltar i fredsskapende operasjoner i land med etniske konflikter, sier Espevik.

— Erfaringer norske militære enheter har opplevd i ulike fredsoperasjoner rundt om i verden, ligger til grunn for øvingselementene her i Skjelanger. Vi skaper situasjoner med stor usikkerhet og varierte utfordringer. Deltakerne får stort spillerom for handlinger og strategisk tenkning. Vi er mer opptatt av at øvingsdeltakerne tenker, enn hva de tenker. Den harde machotypen har ingen plass i denne tjenesten. Nå trengs ledere med en indre styrke, som kjenner seg selv og som har evnen til å tenke konsekvenser av sine egne handlinger, sier Espevik.

Kadettene fornøyd

Kvartermester Christian Berg-Jensen var utpekt til å spille sjef for «FN-enheten». Til Bergens Tidende sier han at kadettene fikk vidt spillerom for å løse oppgavene som hele tiden dukket opp.

— Vi fikk en fantastisk mulighet til å utøve desentralisert, oppdragsbasert ledelse. Tilliten ledelsen viser oss, gir oss trygghet. De av mine medkadetter som har vært ute i verden i FN-oppdrag, sier at øvingen vår lå tett opp til det de opplevde ute. Vi er veldig fornøyd med de vi har erfart i denne øvelsen, sier Berg-Jensen.