Funna i kebabrestauranten i sentrum blir karakteriserte som alvorlege, og Mattilsynet har ikkje fått melding om at manglane er retta opp.

Vart sjuk

— Vi fekk ei uromeldng frå ein person som var blitt sjuk. Han hadde like før spist på denne serveringsstaden, og mistenkte at årsaka kunne liggje der. Så vi gjennomførte eit tilsyn, fortel seksjonssjef Hilde Berge i Mattilsynet.

Tilsynet vart gjennomført 14. mars i år, og Mattilsynet har no gjort endeleg vedtak i saka. Her pålegg tilsynet Bergen Kebab å rette opp ei rekke forhold som vart avdekkja, forhold som mellom anna har medført at bakterieinnhaldet i maten ikkje var akseptabelt.

Analyserresultata blir karakteriserte som svært dårlege, og fleire av matprøvene hadde for høgt bakterienivå. Krydder berekna på varmebehandla mat vart brukt i kalde dressingar. Analyseresultata for dette krydderet, som vart lagra i opne boksar i romtemperatur, var svært dårleg. Bedrifta vart pålagt å straks kaste alt dette krydderet.

«Ikke trygt å ete»

«Mattilsynet vurderer det som ikke trygt å ete dressingen produsert med krydderet vi tok prøver av», heiter det mellom anna i hastevedtaket.

Vidare var kjølebenken ved utsalsdisken, der dressingar og kebabsalaten vart oppbevart, avslått og følgjeleg altfor varm. Verksemda hadde heller ikkje oppvaskmaskin, så all oppvask gjekk føre seg for hand. Rutinane for dette arbeidet var ifølgje Mattilsynet ikkje tilfredsstillande.

Og i travle periodar med stor pågang hende det at kinakålen brukt i kebaben ikkje vart vaska, heller ikkje kuttemaskina for kinakål vart rutinemessig reingjort. Det same gjeld behaldarar for dressingar, som vart vaska og brukt på nytt. Versemda lufta produksjonslokala gjennom eit ope vindauge. Her mangla myggnett.

Har ikkje meldt tilbake

Verksemda har ifølgje rapporten to fast og ei rekke mellombels tilsette, men det fanst ikkje gode nok rutinar for opplæring av tilsette, personleg hygiene og bruk av arbeidstøy. Også rutinar for internkontroll og handtering av avvik må på plass.

Alt dette hadde verksemda frist ut april for å rette opp, og melde frå om dette skriftleg til Mattilsynet. Opphavleg var fristen ut april, men er no utvida til 13. mai. Dersom Mattilsynet ikkje får stadfesta at vedtaket er følgt opp innan då, vil saka truleg bli trappa opp.

- Kva inneber det?

— For eksempel kan det bli dagbøter. Vi kjem uansett til å følgje dette opp med eit nytt tilsyn hjå denne verksemda, seier Hilde Berge i Mattilsynet.

Nytt kjøkken

Dagleg leiar Swara Hassan Aziz i Bergen Kebab erkjenner at gatekjøkkenet har hatt nokre vanskar, men seier at dei viktige tinga no er retta opp.

— Vi hadde problem med krydderet i dressingen, men har skifta dette ut med nytt som er heilt i orden. Dette har eg fortalt Mattilsynet, seier Aziz.

Han fortel også at dei ha teke utfordringa med opplæring og rutinar på alvor. Blant anna heng det no ei rekke store, fleirspråklege plakatar i lokala, der alle som jobbar ser korleis ting skal utførast.

— Og om to månader flyttar vi i nye lokale her like ved. Her vil vi få eit nytt, større kjøkken der alt skal vere i orden, seier han.