No er han i Fjordane tingrett dømt til 60 dagars fengsel på vilkår, samt til å betala erstatning på 14.269 kroner til fornærma sin sambuar.

Det var 20. september i fjor at den 69 år gamle pensjonisten var på veg frå Førde til Florø. Om lag 500 meter før Naustdaltunnelen i Flora kolliderte han med ein møtande bil. Mannen som køyrde denne bilen døydde kort tid etter som følgje av skadane han pådrog seg.

Mannen hugsar sjølv lite frå tida rett før ulukka. Retten har derfor hovudsakleg bygd avgjerda si på anna bevismateriale.

Delt i skuldspørsmålet

Når det gjeld vurderinga av skuldspørsmålet, har retten vore delt. Rettens fleirtal finn det bevist at 69-åringen heilt eller delvis kom over i motgåande køyrefelt og dermed forårsaka fornærma sin død. Fleirtalet underbygger dette med ein vitneobservasjon i forkant av ulukka, samt datasimulering av kollisjonen.

Det sentrale vitnet i saka er ein mann som sat og snakka i telefonen i bilen sin i ei avkøyringslomme rundt 300 meter frå kollisjonsstaden like før ulukka skjedde. Han forklarte i retten at han såg at bilen til 69-åringen kom over i feil køyrefelt, men såg ikkje sjølve ulukka.

Oversiktleg strekning

Rettens fleirtal finn også at bilane si plassering etter ulukka talar i retning av at kollisjonen har skjedd i fornærma sitt køyrefelt.

At ulukka skjedde på ei oversiktleg strekning underbygger dette ytterlegare, ifølgje fleirtalet.

Fleirtalet meiner at dei to involverte bilane har vore godt synlege for kvarandre, og at 69-åringen hadde god tid til å tilpassa farten og plasseringa av bilen i forhold til den motgåande trafikken.

Mister ikkje førarkortet

Mindretalet legg vekt på at det ikkje var bremsespor i vegbanen, og at ulukka derfor kan ha skjedd midt i vegen.

På grunn av 69-åringens høge alder, samt mangelfullt kollektivtilbod i området der han bur, mister han ikkje førarkortet.