Dette er den helt entydige meldingen fra Øyvind Halleraker (H), Arne Sortevik (Frp), Jan Sahl (KrF) og Borghild Tenden (V).

Alle fire er medlemmer av transport— og kommunikasjonskomiteen i Stortinget og spilte sentrale roller i de to høringene om det tyske ubåtvraket U-864 fra krigens dager. De reagerer med undring og irritasjon på at statssekretær Vidar Ulrichsen i Fiskeri- og kystdepartementet vil gi Kystverket i oppdrag å lede det nye utredningsarbeidet.

Samtlige understreker at ikke minst Kystverkets opptreden under høringene har diskvalifisert etaten fra å ha noe med de videre utredningene å gjøre. Kystverkets ledelse opptrådte alt annet enn tillitvekkende.

- Mye arroganse

Borghild Tenden ordlegger seg slik:

— Jeg ledet den siste høringen og bet meg merke i flere arrogante uttalelser. Vi fikk bl.a. høre fra ledelsen at det hadde dukket opp «kreative løsninger», som det ble sagt. Det var helt åpenbart at Kystverket for lengst hadde bestemt seg. Dermed er det gått prestisje i saken. Slik kan vi ikke ha det. Det er derfor definitivt grunn til å sette andre enn Kystverket til å lede arbeidet videre, sier Tenden som representerer Akershus på Stortinget.

Øyvind Halleraker er ikke mildere overfor Kystverket:

— Jeg har vanskelig for å skjønne at denne etaten vil være i stand til å foreta en objektiv vurdering, etter alt som er skjedd fra Kystverkets side. I høringene - og særlig den siste - hoverte ledelsen over andres meninger, og det var nesten som om de ble latterliggjort, sier han.

Flere svin på skogen

Halleraker trekker en viss parallell til praksis ved klagebehandling i forvaltningen. Der er det innarbeidet praksis at en klage ikke skal behandles av første instans. Slik bør det også være når man nå skal utrede hevingsalternativet grundigere.

Høyrepolitikeren feller en hard dom generelt over Kystverkets virksomhet når han ser flere ferske saker i sammenheng. Han trekker en linje mellom holdningen til hoveddepot på Fedje, Server-forliset og nå sist ubåtvraket.

— Jeg er mildt sagt ikke imponert. Kystverket opptrer til tider meget arrogant overfor omgivelsene, og slik kan ikke en statsetat oppføre seg.

— Hvem er bedre skikket til å lede utredningsarbeidet?

— Jeg kan ikke skjønne annet enn at departementet selv, sammen med Veritas, er best egnet til å ta seg av oppgaven, mener Øyvind Halleraker.

Havarikommisjonen?

Arne Sortevik er helt på linje med de øvrige opposisjonspolitikerne når det gjelder den manglende tilliten til Kystverket. Det har bl.a. gått sterkt inn på ham at kystdirektøren «nærmest latterliggjorde all annen kompetanse enn den etaten selv har.»

Sortevik har likevel ikke samme tiltro til Veritas som Halleraker har. Frp-politikeren ønsker heller at Statens Havarikommisjon får overlatt utredningsansvaret, eventuelt Statens forurensningstilsyn (SFT).

I KrF er det Jan Sahl fra Nordland som har ansvaret for ubåtsaken. Etter hans oppfatning vil det styrke troverdigheten til den endelige løsning som blir valgt hvis Kystverket nå blir koblet fra.

— Ved å velge en helt annen etat, har vi mulighet til å få ro omkring saken og unngå en debatt i ettertid. Det beste vi kan gjøre er derfor å samle oss om en uavhengig instans, sier Sahl.