Det er et internasjonalt krav fra EU at Norge skal rapportere statistikk over arbeidsulykker som dekker hele det norske arbeidslivet. Den oversikten er det ingen som har i dag.

— Kvaliteten på dagens register er for dårlig. Systemet er gammeldags og papirbasert, og innrapporteringen er mangelfull, sier Monica Seem, avdelingsdirektør for dokumentasjon og analyse i Arbeidstilsynet.

En midlertidig løsning er på vei, mens et helt nytt system skal være klart mot slutten av tiåret.

Fire tilsynsområder

Mens yrkesskader meldes til Nav, blir arbeidsskadedødsfall meldt til fire forskjellige etater:

Arbeidstilsynet har ansvar for landbasert virksomhet, både i Norge og hos norskregistrerte arbeidsgivere på utenlandsk jord. Petroleumstilsynet dekker offshorevirksomhet og landbaserte anlegg for olje og gass. Sjøfartsdirektoratet har ansvar for skipsfart og fiskeri, mens Luftfartstilsynet dekker luftfart.

Noen samlet oversikt for disse fire finnes ikke.

— Direktoratene har oversikt over sine områder, men dette sammenstilles ikke på fast basis i dag. Man har også mye dårligere oversikt over skader enn dødsfall, sier Seem.

Antallet som omkommer i landbaserte arbeidsulykker har de siste årene ligget stabilt på cirka 40–50 årlig. Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet fra 2010 er det totale antallet minst 80 omkomne hvert år.

Ulykker som rammer ansatte i utenlandske virksomheter på jobb i Norge, inkluderes som hovedregel ikke i den offisielle statistikken.

Ny løsning på vei

I løpet av året skal Arbeidstilsynet legge ned sin yrkesskadestatistikk. På sikt er målet en felles, digital rapporteringsløsning. Fordi Nav må få nye IT-systemer først, blir den nye løsningen neppe klar før 2018–2019.

I mellomtiden tar Statistisk sentralbyrå (SSB) over ansvaret for yrkesskaderegisteret.

— Målet er at alt skal bli samlet i én statistikk. Vi har jobbet ganske lenge med dette for å finne løsninger, sier Ann Kristin Brændvang, leder av seksjon for helsestatistikk i SSB.

SSBs nye oversikt blir tidligst klar i 2014.