I løpet av det siste året kommunerevisjonen har kontrollert kom det inn 24 millioner kroner på 1350 pasientkonti. Det kommer frem av en ny gjennomgang av pasientregnskap som kommunerevisjonen har gjort.

Frykter misligheter

Det er risikoen for misligheter og mulige beskyldninger fra pasienter og pårørende om misligheter som gjør det nødvendig med god kontroll. Ved flere anledninger opp gjennom årene har ansatte i institusjoner i Bergen underslått pasientmidler. Derfor var det også påkrevd at kontrollen ble bedre.

Fire år etter at bystyret ba om opprydning kan revisjonen avdekke flere svakheter i måten institusjonene håndterer pasientenes penger:

  • Regnskapssystemene som er i bruk gir ikke god nok oversikt over hva som er innestående på den enkelte pasientkonto, og det er mulig å endre på regnskap etter at det er avlagt.
  • Flere institusjoner oppbevarer altfor store pengesummer for pasientene i kasser og konvolutter på sykehjemmet.
  • Flere institusjoner disponerer pasientkonti med beløp som langt overstiger grensen på 30.000 kroner som kommunen har fastsatt.
  • Flere institusjoner sørger ikke for at det er foretatt nødvendig kontroll og revisjon av pasientregnskaper der pårørende disponerer over pasientens midler.

Kommunerevisjonen skriver at kontrollen er blitt noe bedre de siste årene, men mener at det ennå gjenstår mye før man kan si seg fornøyd med forholdene.

Følger ikke opp vedtak

Et eksempel på systemets svakhet er rutinehåndboken som ble laget av kommunene i 1996. Flere kommunale institusjonene følger ikke denne. De private institusjonene kommunen har overtatt i kontrollperioden mangler kjennskap til rutinehåndboken.

Det hører med til historien at håndboken ikke har vært oppdatert siden 1996. Byråd for finans skriver i et svar til kommunerevisjonen at det nå er i gang en revisjon av rutinehåndboken.

— Jeg reagerer på at administrasjonen ikke har gjennomført det bystyret vedtok for fire år siden. Og jeg reagerer på at det ikke er meldt tilbake til bystyret, sier leder for kontrollutvalget, Ragnhild Stolt-Nielsen.

Et samlet kontrollutvalg har derfor krevd at de politiske vedtak som er fattet i saken iverksettes snarest og senest innen 30. juni.