Mandag er det fem år siden lasteskipet «Rocknes» kantret i Vatlestraumen. 18 personer omkom, innestengt i båten. Oppryddingsarbeidet etter «Rocknes» ble den til da mest kostbare aksjonen etter et skipsforlis i Norge.

De største oljeutslippene som er kommet i Norge, er for småting å regne i forhold til de scenariene Kystverket mener de må være i stand til takle. Mens det rant ut opptil 500 tonn olje fra «Rocknes», mener Kystverket at de må være i stand til å håndtere et punktutslipp fra et tankskip på rundt 20.000 tonn.

— Kan ikke håndtere

Per i dag har ikke Kystverket materiell til å takle en oljekatastrofe fra en vanlig, fullastet tankbåt.

At det har vært en betydelig mangel i investeringer til statlig oljevernutstyr de siste årene, kom også klart frem i evalueringsrapporten som Norconsult utarbeidet da de evaluerte «Server»-aksjonen i 2007.

«Norconsult mener «Server»-aksjonen viser at de nasjonale dimensjonerende scenariene, som blant annet omfatter store utslipp fra tankskip, ikke lar seg håndtere tilfredsstillende med dagens økonomiske og organisatoriske premisser», heter det i rapporten.

Det var også andre forhold en ikke klarte å lære av. Etter «Rocknes»-forliset i 2004, utarbeidet Kystverket selv en liste over forbedringspunkter. Denne gikk på både HMS-arbeid, taktiske disponeringer, sanering og etterberedskap.

Men få av disse erfaringene kom til nytte tre år senere, da «Server» grunnstøtte. Ifølge Norconsults evaluering av «Server»-oppryddingen, var det «et gap» mellom problemene Kystverket fant, og det de hadde gjort.

Mange av punktene ble påbegynt, men trakk ut i tid. «Tiltakene fremstår som svært viktige, og vi finner det uheldig at de ikke ble implementert i forkant av «Server»-havariet», skriver Norconsult i evalueringen.

Trengte 260 mill.

Da Kystverket i 2005 selv la frem en analyse av utstyrsbehovet frem mot 2010, ble det også avdekket et formidabelt investeringsbehov. Den gang var anslagene at en måtte bruke 260 millioner kroner på å skifte ut utstyr.

Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly, sier at de på årets statsbudsjett fikk en historisk høy bevilgning til slike investeringer.

— Totalt er det avsatt 88 millioner kroner. Aldri før er det bevilget så mye penger til oljevern, sier han.

Økningen siden 2007 er formidabel. Da var det nemlig kun åtte millioner kroner som ble avsatt til oljeverninvesteringer. I 2008 økte det til 25 millioner kroner.

Dermed har en dekket inn nær halvparten av de 260 millionene som Kystverket meldte i sin rapport i 2005.

— Når vi får på plass utstyret som ligger inne på årets budsjett, er vi meget godt i gang med oppgraderingen, sier Ly.

— Men fortsatt mangler dere over halvparten for å dekke behovet?

  • Jo, det gjenstår fortsatt ganske store investeringer, men vi håper jo at regjeringen fortsetter den satsingen som har vært på oljevern. Vi er avhengig av å få tildelt midler, og da handler det selvfølgelig om politiske prioriteringer, sier Ly.