Men først er fremst er høringspartene godt fornøyd med at Bergen kommune og Grønn avdeling har tatt initiativet til en bruksplan for bergensernes lekegrind i dette byfjellet.

Hele 24 høringsparter i kommunen, i lag og organisasjoner, har sagt sin mening om rasteplasser, sceneplaner, Fløysletten, akerbakker, grillplasser, veivedlikehold og forurensningsfaren rundt Brushytten og Aasebu.

Den kanskje mest kontroversielle biten i bruksplanen er nettopp Vann— og avløpsetatens ønske om å finne alternative plasseringer for både Brushytten og Aasebu.

Bergen Turlags ønske om å slippe fritidsfiskere og skøyteløpere til på byfjellsvannene, vil også skape debatt.

Begge disse forslagene har vært omtalt på Bysidene de siste dagene. I dag supplerer vi med et knippe synspunkter på bruksplanen fra andre sentrale høringsparter.

Bergens Skog- og Træplantningsse l skap:

«Vi er enig i behovet for strengere regulering av forholdet mellom turgåere og syklister.»

«Det er nødvendig med en avklaring angående fremtidige aktiviteter i nedslagsfeltet for drikkevannsforsyningen.»

«Vi er usikker på om den valgte plassering av scenen er den rette. Dette er et stort inngrep som krever god terrengtilpasning. Det bør innhentes uttalelser fra aktuelle brukergrupper.»

Hordaland fylkeskommune, avd. for regional utvikling:

«Inndelingen av området i to hovedkategorier....der en klart avgrenser det arealet som skal ha tyngre tilrettelegging, virker som en gjennomtenkt og realistisk framtidig arealbruk. Vi savner imidlertid at området rett rundt Brushytten gis en kategori som tillater noe mer tilrettelegging.»

«Vi forventer at en faglig tilfredsstillende registrering av kulturminner i området vil bli gjennomført...»

Idrettsrådet i Bergen:

«Vi kan ikke akseptere forslaget om at det ikke skal være tillatt med arrangement med antall deltakere/publikummere på mer enn 100 personer uten etter skriftlig tillatelse fra Grønn avdeling. »

«Forslaget om å lyssette turveien over Sandviksfjellet er glimrende, fordi det i kombinasjon med Fjellveien vil gi en rundløype for turgåere og joggere hele året.»

Bergenhus bydel:

«Bergenhus bydelsstyre ber om at det innarbeides i planen mer dynamiske rutiner og tiltak for å forbedre avfallshåndtering i finværsperioder.»

«Bydelsstyret ber om at det vurderes muligheter for sykling i Tippetue, Fløysvingene og Søre Kamvei på tidsbegrensete tidspunkter på dagen.»

«Da Fløyen er et friområde beregnet for almenheten, bør alle organiserte arrangementer og aktiviteter pålegges varslings- eller søknadsplikt uavhengig av størrelse.»

Idrettsseksjonen, Bergen kommune: «Idrettsseksjonen kan ikke se at Aasebu samt lysløypetraséen i kant av Storediket er konfliktfylte. Vi kan ikke skjønne annet enn at det må være bedre for brukerne å ha et toalettilbud i området, enn at de bruker naturen som «nedslagsfelt».

«Det kan da ikke være meningen at det er andre enn Idrettsseksjonen som tildeler arrangement av skirenn i skiløypen.»

«Det kan da ikke være meningen at syklistene skal sykle eller ridning finne sted i skiløypen vinterstid.»

Fløibanen/Fløien Folkerestaurant:

«For øvrig ønsker vi å påpeke at vi gjerne ser et mer intensivt arbeid med forbedring av skilting og merking av turstier/veier, utplassering av informasjon om hva man finner av flora og fauna, tynning og rydding av skog, mer omfattende utbedring av veier og stier, utplassering av benker langs hovedferdselsårene samt en avklaring av forholdene omkring Brushytten.»

Næringsmiddeltilsynet: «Brushytten ligger i nedbørsfeltet for Svartediket. Det er tidligere fremmet planer om å ruste opp området ved Brushytten. Både Vann- og avløpsetaten og Næringsmiddeltilsynet har gått imot en tilrettelegging som vil føre til større bruk av området.»

«Aasebu ligger i nedbørsfeltet for Svartediket. På samme måte som ved Brushytten, vil klausuleringsbestemmelsene begrense bruken. Alternativ plassering av Aasebu utenfor nedbørsfeltet bør derfor innarbeides i planen.»

Bergen Turlag: «Planen tar ikke endelig stilling til de tre såkalte konfliktpunktene med drikkevannsinteressene, men vi vil likevel alt nå peke på at planen gjerne kunne hatt med noen momenter som problematiserte disse såkalte konfliktpunktene. Vi tror at de tre nevnte områdene (Aasebu, Brushytten og Lysløypen) ikke utgjør noen konflikt med drikkevannsinteressene.»

<b>IKKE BRUKSPLAN:</b> I forslaget til den nye kommunale bruksplanen for Fløyen-området står det ingenting om missekonkurranser på Byfjellene. Likevel kan vi dokumentere at det i 1984 ble kjempet om tittelen «The Scandinavian Sunshine Girl» på Fløyens topp.<p/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ<p/>