— Det hadde rett og slett ikkje gått. Eg har ikkje førarkort, og mannen min kan ikkje både hente og levere, seier Nedregård.

Ho bur i Bergen sentrum, og fekk nyleg tilbod om barnehageplass for sin ni månader gamle son. Barnehagen ligg på Søreide, 17 kilometer unna.

— Politikarane får det til å sjå ut som om det er full dekning ved å trikse. Å tilby plassar der ein må køyre urealistisk langt, for så å seie at ein har full dekning, er ein einaste stor bløff.

- Ei lita gruppe

I Bergen har det lenge vore ei utfordring at foreldre må køyre langt fordi dei har fått tildelt plassar i bydelar langt vekke frå eigen bustad.

Onsdag rapporterte Bergen kommune at alle 2271 søkjarar fekk tilbod om barnehageplass. Ein av tre - eller rundt 750 søkjarar - fekk ikkje tildelt barnehagen dei hadde øvst på lista. Spesielt i dei sentrale bydelane Årstad, Bergenhus og Laksevåg er det mange som ikkje får tilbod om plass der dei bur.

Byrådsavdeling for barnehage og skule kunne onsdag ikkje oppdrive tal på kor mange som ikkje får tilbod i nokon av bydelane dei ønskjer seg til.

— Det er snakk om ei relativt lita gruppe som blir mindre og mindre, seier byråd for barnehage og skule, Harald Victor Hove (H).

Tvingast til trafikk

Ap sin gruppeleiar i bystyret, Harald Schjelderup, meiner det framleis er ein veg å gå før barnehagedekninga i Bergen er god nok.

— Byrådet burde vore raskare med å byggje fleire barnehagar i sentrum og på Årstad, seier Schjelderup, som meiner årsaka er at byrådet i for stor grad har tatt i bruk private utbyggjarar.

Han seier det er eit breitt tverrpolitisk mål å oppnå full bydelsdekking.

— Småbarnsforeldre skal sleppe å måtte køyre lange vegar på kryss og tvers kvar dag, seier Schjelderup.

Ifølgje Renate Nedregård oppfordrar kommunen til auka bilbruk.

— Om ein har ungar som skal i barnehage på andre sida av byen, blir ein tvinga til å frakte barna over lange avstandar. Er det verkeleg slik at ein må ha to bilar for å vere foreldre? spør ho.

Reelt tilbod i 2015

Harald Victor Hove erkjenner at bydelsdekkinga er ei utfordring.

— Frå staten si side er det uproblematisk så lenge alle får tilbod om plass, men vi er ikkje nøgde med at foreldre må reise langt for å transportere barna, seier han.

Dei seinare åra har det vore ein reduksjon i delen som ikkje får barnehagetilbod i nærmiljøet. Hove meiner dagens situasjon er forbigåande.

— Vi er ikkje i hamn, men vi går i rett retning. Det må vi kunne skryte av, seier Hove, som meiner det er viktig at ein seier ja til tilbodet ein får, slik at ein framleis står i kø på dei barnehagane ein har søkt om.

— Er det eit reelt tilbod når ein må frakte barna på andre sida av byen?

— Nei, det er difor vi ønskjer å gå lengre enn det loven krev. Byrådet har som mål å kunne tilby alle plass i eit område der dei jobbar eller bur innan 2015.

Må vere heime

Heller ikkje førre gang barn fekk Nedregård barnehageplass i nærområdet.

— Det er fem år sidan, og eg hadde faktisk venta at dei klarte å gjere noko med det på den tida, seier Nedregård.

No førebur ho seg på å vere meir heime, eller finne ein dagmamma for å ta vare på sonen.

— Eg har inga anna moglegheit, og då må eg finne ei anna løysing, seier Nedregård.

Kva meiner du om barnehagetilbodet i Bergen?