— Hovedregelen i kommuneloven er at det er organet selv som skal ta stilling til om en representant er inhabil eller ikke, sier bystyredirektør Roar Kristiansen.

— Må representanten da redegjøre for hvorfor han anser seg inhabil?

— Det skal gis en begrunnelse.

— Vil det i en vurdering av en persons inhabilitet være tilstrekkelig å redegjøre for bystyrets kontor om hvem en har som oppdragsgivere?

— Det må uansett kobles opp mot hvilke saker organet har til behandling, men det fritar ikke representanten for varslingsretten. Men vi kan foreta vurderinger på grunnlag av en slik liste og kan nok gi noen råd om hvilke saker representanten bør holde seg unna.

— Hva er praksis når det gjelder varsling av inhabilitet i bystyrets organer?

— Skulle man gjort dette formelt riktig, burde bystyrets organer behandlet dette mer aktivt enn det en gjør i dag. Praksisen er at personer erklærer seg inhabile uten at organet vedtar dette. Men i noen tilfeller tas det også aktivt opp i et av bystyrets organer.

— Er dette en praksis som bystyret i det lange løp kan leve med, med tanke på behovet for åpenhet rundt disse sakene?

— Dette er et av de viktige spørsmålene vi vil gå gjennom når vi på nytt skal behandle arbeids- og møteformer i bystyrets organ, sier Kristiansen.