Administrasjonen hadde forslått å kutte til saman 9,96 millionar i årets drift av Bremanger kommune. På møtet i dag vedtok politikarane å kutte til saman 10.745.000.

– Vi har hatt eit relativt høgt driftsnivå i Bremanger, og no justerer vi det ned, seier rådmann Tor Kristian Gulhaugen.

– Det verkar som om de i media tykkjer dette er meir dramatisk enn kva vi ser herfrå.

Tidlegare har også ordførar Olav Kåre Svarstad overfor Bergens Tidende gjeve uttrykk for ei liknande oppfatning.

Uansett står kommunen overfor eit førebels tap på 181 millionar kroner på Terra-saka, og situasjonen rundt buoppgjeret i skandaleselskapet er heilt uavklara. Sjølv etter å ha kutta ti millionar berre inneverande år, har kommunen over 18 millionar kroner i underbalanse på årsrekneskapet. Grunnen er rentekostnader på 26 millionar på lånet dei tok opp i DnB for å finansiere Terra-satsingane.

Dette inneber år framover med innsparingar som vil krevje strukturelle endringar i drifta av Bremanger kommune.

– Kva meiner du blir mest dramatisk av dei konkrete kutta som er lagt fram?

– Eg vil ikkje bruke uttrykket dramatisk. Men kutta vil merkast, kanskje mest innanfor skulesektoren og noko i pleie og omsorg. Samtidig skal vi halde oppe eit tilbod som er i tråd med det lova krev. Sjølv om vi skal kutte i vikarar innan pleie og omsorg, så er vi samtidig klar på at liv og helse skal gå framfor kroner og øre, seier rådmannen.

I tillegg til dei kutta administrasjonen har foreslått, valde politikarane i går å kutte ned på rammetimetalet i skulen. Innsparinga er 785.000 i år, og 1,9 millionar dei påfølgjande åra.

Rådmannen erkjenner at kutta dei no har vedteke ikkje blir nok i åra som kjem.

– Vi må sjå nøye på budsjettet for 2009, det er klart, seier rådmann Tor Kristian Gulhaugen.

Bremanger-ordførar Kåre Olav Svarstad og rådmann Tor-Kristian Gulhaugen (bak) tykkjer ikkje kutta i kommunen er dramatiske.
Bergens Tidende