At både støttemurer, trapper og kai er ulovlig oppført på Veidungs prakteiendom ved Nordåsvannet, er for lengst slått fast av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Saken om Veidungs kaianlegg har gått att og frem i det offentlige i flere år.

600 kroner hver dag

Etter at Fylkesmannen fattet sitt endelige vedtak i oktober 2007, ga ikke Veidung opp. Gjennom selskapet FAV eiendomsutvikling, som sto som tiltakshaver, søkte han kommunen på ny om at tiltakene skulle godkjennes. Det endte med nytt avslag.

Etter det har kommunen fulgt opp saken på vanlig måte. Kravet fra kommunen er at de ulovlige tiltakene tilbakeføres så langt det lar seg gjøre.

Men så langt har det ikke ført frem, og fra 27. juli i år skulle dagbøtene på 600 kroner begynne å løpe. Men pålegget om retting og tvangsmulkten har Veidung klaget på.

Advokat Ernst G. Hansen, som representerer Veidung har allerede i klagen varslet at saken vil bli brakt inn for Sivilombudsmannen om vedtaket blir opprettholdt. Hansen mener kommunens saksbehandling strider mot grunnleggende prinsipper i offentlig saksbehandling.

Advokaten mener at kaien faktisk var omsøkt og godkjent av kommunen.

Kommunen mener på sin side utbyggingen har privatisert strandsonen, og at arbeidet som er gjort på eiendommen er omfattende.

«Videre er arbeidene utført av en profesjonell aktør i eiendomsmarkedet, med god kjennskap til regelverket. Samme tiltakshaver har utført ulovlige arbeider andre steder i nærheten», heter det i utredningen. Siste setning refererer til FAV Eiendoms arbeid på Bønesstranden, som fikk Fylkesmannen til å ta i bruk ord som «miljøkriminalitet».

— Jeg synes det skjemmer saken at kommunen trekker frem dette. Her bringer en inn momenter fra en annen byggesak, som ikke hører hjemme her, sier Hansen.

Nytt advokatbrev

Byrådet mener at saken er klar og vil ikke ta klagen fra Veidung til følge. Men nå, like før komité for miljø og byutvikling skulle fatte den endelige avgjørelsen, har saken tatt en ny vending. Bakgrunnen er et nytt brev fra advokat Hansen. Her kommer de med ytterligere opplysninger som de mener viser at utbyggingen er godkjent.

  • Det blir fremsatt en rekke påstander, som vi mener at det er viktig at byrådet belyser, sier komitéleder Ruth Grung.

Hun sier at komiteen i utgangspunktet var klar til å avslå klagen fra Veidung, i tråd med byrådets innstilling.

  • Vi har nå bedt byrådet komme med et tilleggsnotat. Selv om denne saken har versert veldig lenge i systemet, må vi ha alle sider belyst, sier Grung.