I løpet av komande vinter vil Jernbaneverket spandera 30 millionar kroner på jernbanestasjonen på Bulken, i vestenden av Vangsvatnet på Voss.

Planen er å oppgradera hovudplattforma, riva mellomplattforma og byggja ny plattform på nedsida av spor 2, det vil seia heilt ned mot støyskjermen mot bilvegen E16.

Etter krav frå Jernbanetilsynet blir det ikkje høve til å kryssa spora for å koma til den nye plattforma. Difor blir det bygt trappehus med heis på begge plattformene, og ei gangbru mellom trappehusa. Det gir «universell utforming», tilgjenge for alle, også dei med rullestol eller barnevogn.

Etter planen skal arbeidet ta til til hausten, og vera ferdig på vårparten 2012.

Prosjektet er ein del av oppfyljinga av Jernbanetilsynet sitt krav om at stasjonane skal ha plattformer som dekkjer heile lengda av tog som stoggar der.

Stasjonsbygningen på Bulken vart riven i tider då jernbanen ikkje var så mykje i vinden som no. Øvste etasjen er blitt til privathytte oppe i fjellet ein stad. Eit venterom er innreia i den vesle bygningen med teknisk utstyr.