SVEIN KVALHEIM

Nær 10 mill kroner vil det koste å forbinde Riplegården i nord med Langegården i sør. Og går det som det helst bør gjøre i den politiske innspurten, blir gravemaskinene kjørt frem i Solheimslien i august 2005. De kan jobbe for 1.8 mill kroner neste år.

Bystyret vedtok nemlig på sitt siste møte før jul budsjett og økonomiplan for det omfattende turvei-prosjektet, og ifølge planlegger Idar Reistad i Grønn etat vil forslaget til reguleringsplan være ferdig om kort tid, sannsynligvis midt i januar. I Bergen kommune regner man med at en endelig godkjenning av planen vil finne sted i begynnelsen av juni.

Mange har ventet lenge på en turvei på Løvstakken, og i løpet av en 3-4 årsperiode skal Fløyen ha fått en avlegger på byens vestside. Da vil etter planen en nær ni kilometer lang og rundt to meter bred tursti sno seg frem — fra Melkeplassen i nord til Fjøsanger i sør. Det sier seg selv at den vil komme til å revolusjonere turmulighetene på Bergens kanskje mest markante byfjell.

Bygges i etapper

Det er et svært prosjekt, som vil måtte realiseres i etapper. Grønn etat legger opp til byggestart i august, og alt tyder på at strekningen Riplegården - Solheimslien vil bli tatt først. Ikke bare fordi denne biten er terrengmessig den letteste å bygge, men også fordi eierforholdene på denne etappen er «greie». Kommunen er en stor grunneier på den nordre del av Løvstakken, og det kommunen ikke eier, har Bergen Skog- og Træplantningsselskap hånd om. Men det er også private eierinteresser på strekningen.

Mellom Solheimslien og sørover mot Blekenberg er det meningen at den nye turveien skal følge eksisterende vei, den såkalte «Rideveien», men de største utfordringene vil by seg videre sørover mot Fjøsanger. Her er terrenget til dels svært bratt, og «verst» er det mellom Kr. Bings vei og Fredlundvegen.

Ingen skjæringer

Ifølge Reistad i Grønn etat tar kommunen sikte på få til en turvei uten bruk av det han kaller «tradisjonelle måter å lage vei på». I klar tekst betyr dette at alt gravearbeid skal være mest mulig skånsomt mot terrenget, og at man vil unngå sprengninger som vil skape ubotelige sår i de bratte liene. Hvordan dette konkret skal gjøres, tar man sikte på å ha planlagt i forprosjektet som skal være klart til 1.april. Mye kan tyde på at deler av turveien vil bli lagt på stål- eller trekonstruksjoner langs de aller bratteste partiene i sør. I dette området går det dessuten en høyspentledning som planleggerne også må ta hensyn til. Det er dessuten grunn til å forvente at oppsittere langs denne delen av traseen vil ha synspunkter på dette med innsyn og nærhet til bebyggelsen.

Helt i sør vil Løvstien - som turveien er døpt i kommunale dokumenter - ende i turveisystemet som allerede finnes i Langeskogen.

Etter at Bystyret vedtok budsjettet for vei- prosjektet før jul. ligger turveien på Løvstakken som nevnt inne med 1.8 mill kroner for 2005. 2 mill. kroner vil bli satt på 2006-budsjettet, og 3 mill kroner både på budsjettet for 2007 og 2008. Noe som vil bety at om noen år kan turglade bergensere legge søndagsturen til vestkanten og se sin kjære by fra en ny vinkel.

Løvstakkens mange venner gleder seg!

NI KILOMETER: Fra Riplegården i Nord til Fjøsanger og Langeskogen i sør - det blir et omfattende arbeid som må gjøres i etapper.<br/> GRAFIKK: YNGVE STEENSÆTH
UTSIKTEN: Den nye Løvstien vil blant annet gå innom «Utsikten» - et yndet turmål gjennom mange år.<br/>FOTO: HELGE SUNDE