Allerede i valgkampen lovet samferdselsminister MagnhildMeltveit Kleppa (Sp) at de ville ta til følge kravet om en slik pott i den nyetransportplanen. Det skjedde etter at landsmøtene til både Ap, SV og Sp haddevedtatt krav om større statlig medfinansiering av kollektivtransporten istorbyene.

– Vi har gjort det klart at vi vil sørge for at staten taret større ansvar for kollektivtrafikken i byene utenom Oslo. Det vil bedrebalansen mellom Oslo og de andre byene. Nøyaktig hvordan vi vil gjøre dette, måvi komme tilbake til, sa Kleppa.

Pott til mer enn bybane

Hennes statssekretær Steinulf Tungesvik sier at lovnadenstår ved lag, men at det ikke er sikkert at potten vil bli synlig alleredeonsdag. Da er det de ulike etatene som legger frem sine forslag til NTP.Deretter er det høringer og politisk tautrekking i ett år før planen vedtasvåren 2013.

– Dersomdet blir en egen pott for bybane, må den legges inn i veivesenetsbudsjett. Det vil være unaturlig å la Jernbaneverket få ansvar for trikker ogbybane, sier han.Men det er heller ikke sikkert at potten utelukkende vil bliøremerket bybane. Trondheim og Stavanger har bybane— og trikkeplaner, men deter ikke sikkert at det er den beste måten bedre kollektivandelen.

– Bybaneforutsetter at folk bor tett langs banen. Det er ikke alle områder som passertil det. Derfor kan det være naturlig å se på statlig medansvar for ulikeformer for kollektivtransport i byene, sier Tungesvik.

Arna får dobbeltspor

Arne Sortevik (Frp) har liten tro på at den statligebybanepotten vil utgjøre så stor forskjell for byene.

– Jegregner med at den kommer, siden de har sagt det. Men det blir sukker på pillen.Litt mer statlige midler, men hovedfinansieringen ligger fortsatt påveibrukerne, sier Sortevik.Tungesvik peker på at Bergen uansett får sin del avjernbanemidlene når dobbeltsporet til Arna skal bygges fra neste år av. Itillegg ønsker han å ta et løft for Vossebanen.

– Viønsker å bygge landet som aldri før. Men det er er jo en tautrekking også medandre gode formål på statsbudsjettet, sier han.

SKEPTISK: Arne Sortevik (Frp) er positiv til bybanepotten, men mener fortsatt veibrukerne må ta største del av finansieringen.
RUNE SÆVIG