— Det vil være naturlig at et av de store prosjektene for en borgerlig fremtidsrettet regjering etter 2013 er maktspredning, sier Høyres leder, Erna Solberg.

Hun er leder for partiet med desidert flest ordførere etter høstens kommunevalg.

Over halvparten av landets innbyggere bor i kommuner hvor Høyre sitter med makten, men makten de har er for liten, mener Solberg. Hvordan Høyre skal øke kommunenes makt og innflytelse er hovedbudskapet når partilederen taler til sine 118 ordførere i på Høyres ordførerkonferanse i dag.

— I forholdet mellom kommunene og staten har makten vippet feil vei. Den statlige innsigelsesretten må begrenses, sier Solberg.

Høyre vil redusere fylkesmannens makt som "overkommune" og begrense innsigelsesretten i arealforvaltningen. På Vestlandet har særlig forvaltningen av strandsonen vært en het potet. I Solbergs hjemby har det over lang tid vært heftige konfrontasjoner mellom fylkesmannen og bergensbyrådet under ledelse av Monica Mæland (H). Stridstema er blant annet eiendomsskatt og parkeringsnormer.

I dag er forvaltningen i Norge konstruert slik at når det oppstår konflikt mellom staten ved fylkesmannen og en kommune, er det staten, ofte representert ved fylkesmannen, som skal mekle mellom seg selv og kommunen.

— Hvis vi ikke gjør noen grunnleggende endringer i dagens system, vil staten alltid ha det siste ordet i slike konflikter, sier Erna Solberg.

- Rydde i uryddig praksis

I dagens tale til Høyres ordførere foreslår derfor Høyre og Solberg opprettelsen av en lokaldemokratidomstol.

— Vi vil ha en uavhengig rettsinstans som med bindende virkning kan løse konkrete tvister mellom kommune og stat når det uenighet om hvordan loven skal tolkes, sier Solberg.

Hun mener at statens ulike direktorater, fylkesmenn og statsråder har tatt til seg større makt enn lovverket nødvendigvis gir dem.

— Ofte er handlingsrommet større i lovverket enn det som praktiseres. Statlige normer, veiledninger og praksis snevrer inn det lokaldemokratiske handlingsrommet. Da må kommunene kunne si nei, dette er vi uenig i og eventuelt ta det til en uavhengig domstol, sier Solberg.

— Er det tvil om lovanvendelsen fra statens side, blir det feil når det er staten som skal vurdere egen lovanvendelse. En slik rettsinstans vil medføre en betydelig rydding i uryddig praksis og også avpolitisere byråkratiet og statens forvaltning.

Mer makt, flere felt

Solberg vil ikke bare at kommunene skal få bestemme mer der de allerede bestemmer en god del. Hun vil også at de skal få bestemme over flere områder.

— Revitalisering av lokaldemokratiet handler ikke om kroner og øre, men om småkraftverk, barnevern, videregående skole i store byer, kollektivtrafikk og arbeidsmarkedstiltak, sier Solberg.

For Bergens del nevner Solberg større ansvar for barnevernet, ansvaret for kollektivtrafikken og videregående skole som eskempler.

— Vi vil flytte makten tilbake til kommunene.

Med mer makt til kommunene må vi samtidig akseptere større forskjeller i Norge. Da BT skrev om sentralisering og lokaldemokrati i Norge under valgkampen, sa Yngve Carlsson, spesialrådgiver på fagfeltet samfunn og demokrati i Kommunenes interesseorganisasjon (KS) følgende:

— Lokaldemokrati er retten til å prioritere ulikt. For å spissformulere det: den som ikke kan godta ulike prioriteringer, kan vanskelig godta lokaldemokratiet.

Det er Solberg helt enig i.

— Vi må tåle at kommunene gjør ulike prioriteringer. Noen viktige ting bør være likt, men summen av forskjeller vi ikke aksepterer må være liten. Det må dreie seg om rettigheter for de svakeste.

Hva synes du om forslaget? Si din mening her.