Gårsdagens oppslag i Bergens Tidende om sykehjemspasient Hermund Leegaard på Landås Menighets Eldresenter handler blant annet om at sykehjemmet har for dårlig legedekning. Ansvaret for 86 til dels svært dårlige pasienter på under et halvt årsverk, fikk den forrige tilsynslegen til å si opp. Hun mente legedekningen var medisinsk uforsvarlig.

Ikke enestående

Situasjonen på Landås er ikke enestående. Legedekningen er gjennomgående for dårlig på aldersinstitusjonene i Bergen. Mange institusjoner har til dels mye dårligere dekning en Landås.

Dette lover byråd Helen Fløisand å gjøre noe med. En av de nærmeste dagene passerer en sak om legedekningen på aldersinstitusjonene byrådet. Her foreslår byrådet en omlegging av legetjenesten som både bedrer samarbeidet institusjonene i mellom og som på sikt sikrer sykehjemmene legetilgang på kveldstid.

— Vi må ordne en bedre legedekning enn det vi har i dag. Pasientene er gjennomgående sykere nå enn tidligere. Men i tillegg til å styrke legedekningen, skal vi også organisere den bedre slik at vi får mer ut av de midlene som brukes på dette.

Leger på full tid

Det siste skal skje ved at kommunene søker å ansette leger i fulltids stillinger ved sykehjemmene, men slik at flere sykehjem deler på en lege. I dag er de fleste legene i deltidsstillinger, og det blir langt dyrere for kommunen.

Før saken har passer byrådet ønsker ikke Fløisand å gå i detalj om hva byrådet foreslår. Hun viser til arbeidsgruppen som har vurdert dette. Den foreslår blant annet å bedre 100.000 kroner i rekrutteringstillegg for sykehjemsleger for å skaffe leger til en disiplin som ikke er særlig etterspurt blant legene.

Skal legetjenesten bedres slik arbeidsgruppen foreslår og sikre legevakt på kvelds og nattestid, må det bevilges minst fem millioner kroner mer til legetjenesten enn det som brukes i dag.

— I budsjettet er det bevilget en halv million kroner ekstra til legedekningen. Dette er bare en begynnelse. Vi er nødt til å trappe bevilgningene opp, sier Fløisand.

Fortsatt ikke godt nok

I dag bruker aldersinstitusjonene ca. 10 millioner kroner på leger. Det utgjør en knapp prosent av institusjonenes samlede driftsutgifter.

Ved Landås Menighets Eldresenter skjer det en beskjeden bedring i legedekningen når det nå lyses ut en ny stillingen. Stillingsprosent økes fra 47 til 54.

— Dette er ikke tilstrekkelig. Vi burde hatt nærmere en stilling. Men vi har ikke råd, sier institusjonssjef Dagmund Flaktveit.

Fylkeslegen varsler tilsyn

Fylkeslegen i Hordaland har ikke funnet tilstrekkelig faktisk grunnlag for å konkludere i klagesaken som de to døtrene til avdøde Hermund Leegaard har reist mot Landås Menighets Eldresenter.

Døtrene har kritiserte eldresenteret både for den medisinske behandlingen og for pleien faren fikk i den tiden han var pasient ved eldresenteret.

Fylkeslegen har vurdert innholdet i den detaljerte klagen. Men fordi påstand står mot påstand på flere sentrale punkter, har fylkeslegen ikke kunnet konkludere med at eldresenteret har drevet faglig uforsvarlig.

Men fylkeslegen varsler i brevet til søsknene at de vil gjennomføre et tilsyn ved sykehjemmet for å sjekke om myndighetskrav i forhold til en rekke lover og forskrifter overholdes. Fylkeslege Helga Arianson skriver i sitt brev til døtrene:

"Informasjonen og problemstillingene som er fremkommet i denne saken vil bli brukt i dette tilsynet."