I sitt politiske manifest, som ble satt på papiret etter valget sist høst, lovet partiene i samarbeidsregjeringen et løft for kollektivtransporten, særlig i storbyene. Det er disse løftene man venter å finne igjen konkret utformet i kollektivmeldingen som legges frem i dag.

Vi siterer ordrett fra Kapittel 10 i manifestet: Samarbeidsregjeringen vil:

  • legge frem en egen stortingsmelding om kollektivtransport, hvor det fremmes ulike tiltak for å bedre kapasitet, økt frekvens, mer effektiv organisering og prisreduksjoner.

Samarbeidsregjeringen har et klart mål om å bedre kapasitet og kvalitet på kollektivtilbudet. Samarbeidsregjeringen vil øke satsingen på kollektivtrafikken med 1,5 — 2 milliarder kroner. I første omgang vil investeringstilskudd for å bedre kvaliteten på tilbudet - samt prisreduksjon for studenter og skoleelever - bli prioritert. I neste omgang vil prisreduksjoner for øvrige reisende bli tilgodesett.

  • øke tilskuddene til kollektivselskapene for å bedre tilbudet og sikre vedlikehold av infrastruktur. Dette gjelder også jernbanesektoren. Det bør etableres incentivordninger knyttet til frakt av antall passasjerer og såkalte kvalitetskontrakter.n se utbygging av vei og kollektivtilbud, inkludert bane, i sammenheng.
  • gi storbyene nødvendig handlefrihet til mest mulig effektiv samordning og bruk av samferdselsmidler til gode kollektivsystemer i og rundt byene.
  • legge til rette for bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede på de ulike kollektive transportmidler.