— Vi må ha visjonen om at alle som vil gå på kulturskolen skal få det. Det må være et langsiktige mål. Det grunnleggende er at jo flere som deltar i kulturlivet, jo flere topper får vi. Vi skal øke bevilgningene og sikre at pengene til kulturskolen ikke forsvinner i systemet og blir brukt til andre oppgaver, sier Giske.

— Hva vil dere gjøre konkret?

— Vi kommer til å forelå økning på budsjettposten kulturskoler. Skal vi ta unna de ventelistene som er allerede, vil det koste rundt 150 millioner. Husk at bare i den kulturelle skolesekken ligger det 170 millioner, sier Giske, som også forplikter partiet på å foreslå at fordelingsnøkkelen mellom stat, kommune og foreldre skal bli slik som tidligere foreslått: 45 prosent på stat, 45 prosent på kommuner og 10 prosent foreldrebetaling. Giske har ikke nøyaktige tall for hvor mange barn som står i kø for å komme inn på kulturskolene, men bare i Hordaland er det anslått til nærmere 3000 venter på plass, så et totaltall for hele landet på rundt 30.000 er derfor ikke et urimelig anslag.

Staten svikter

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen sier at Bergen satser mye på kulturskolen. Likevel er det rundt 2000 i kø bare i Bergen. Nå tar Bergen kommune over 65 prosent av utgiftene, staten tar 10 prosent og foreldrene opp mot 25 prosent av kostnadene:

— Hadde staten bidratt med like mye i potten som Bergen, det vil si 21 millioner kroner, hadde køen på 2000 barn vært borte. Det samme ville skjedd om Stortinget fulgte opp fordelingsnøkkelen slik den er anbefalt og planlagt, 10 prosent foreldrebetaling og de resterende 90 prosent fordelt likt mellom kommune og stat, sier Strøm-Erichsen

De tre partiene som forplikter seg mest tydelig på å gi kulturskolene flere statlige kroner og konkrete forbedringstiltak, er Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. De er villige til å gjeninnføre øremerkede tilskudd til kulturskolene, vil endre fordelingen mellom stat og kommune og bevilge nok penger til å fjerne ventelister i hele landet.

Bergensk saksordfører

Saksordfører for kulturskolene, stortingsmelding 39 «Ei blott til lyst», er Senterpartiets representant fra Hordaland, Rune Skjælaaen. Hans parti har en meget positiv holdning til kulturskolene og Skjælaaen kommer til å arbeide hardt for å gi kulturskolene det nødvendige løft:

— Meldingen vil bli behandlet sent i høst eller ut på nyåret. Fremdriftsplan vil bli lagt frem på første møte i komiteen i oktober.

— Før sommerferien fjernet Stortinget ordningen med øremerking av statlige tilskudd til kommunene. Må dette gjeninnføres for å sikre finansieringen av kulturskolene?

— Senterpartiet gikk imot å innlemme kulturskoletilskuddet i rammetilskuddet til kommunene. Bakgrunnen for dette er at målet for finansiering av kulturskolene langt fra er nådd. Tilskuddet gis i form av betaling per undervisningstime og har stått omtrent stille siden musikk og kulturskolene ble lovbestemt. Timesatsen er i dag kr 74,20. Senterpartiet vil at den skal opp på ca 250 kr per undervisningstime, sier Skjælaaen.

Verken Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre eller Kristelig Folkeparti vil gjeninnføre ordningen med øremerking av statlige overføringer til kommunene inntil videre.

LOVER MER PENGER: Stortingsrepresentant Trond Giske synes kulturmeldingen er tannløs når det gjelder kulturskolen.<p/>ARKIVFOTO: SCANPIX