— Det går ikke an å si noe annet enn at det er alvorlige forhold vi har funnet, sier fylkeslege Helga Ariansson.

— Vi regner med og forventer at det vil bli ryddet opp i.

Tilsynsrapporten fra fylkeslegen er ennå ikke ferdigstilt, men i utkastet serveres det sterk kost. Tilsynet ble utført i desember og januar.

I den perioden «kom det frem stadig ny informasjon som ga grunn til bekymring for om tilbudet pasientene fekk var forsvarlig», skriver fylkeslegen og konkluderer med at «det er behov for omfattende og rask opprydding både organisatorisk og fagleg».

Skjermet avdeling ved Blå Kors-klinikken på Askøy gir tilbud til rusavhengige pasienter som er innlagt under tvang etter sosialtjenesteloven, samt at de har ansvar for tilbudet om akutt avrusning.

Da fylkeslegen for tre år siden gjennomførte tilsyn på klinikken ble det ikke funnet noen avvik. Situasjonen ble en ganske annen denne gang.

Liten kunnskap

I rapporten pekes det på tre lovbrudd:

  • Tjenestene ved skjermet avdeling har ikke blitt utøvet faglig forsvarlig.
  • Klinikken har ikke hatt tilstrekkelig faglig kompetanse.
  • Rutiner og praksis for tvang har ikke fulgt forskriftene.

Blant annet peker fylkeslegen på at ufaglærte har stått ansvarlig for avgjørelser om tvangsbruk overfor pasienter.

Dette regnes som et alvorlig lovbrudd. Reglene for bruk av tvang er strenge, ikke minst for tvangsinnlegging. Det skal bare anvendes når rusbruken setter liv og helse i fare. Kravene til medisinsk-faglig kompetanse er høye, og legespesialister, psykologspesialister og sykepleiere skal inngå i teamet.

I den foreløpige rapporten slås det fast at de ansatte ved skjermet avdeling i liten grad hadde kunnskap om regelverket for tvangsbruk:

«I praksis blir det og tatt avgjerder og brukt tvang uten at det i stor nok grad blir gjort konkrete og individuelle vurderinger av om vilkårene for bruk av tvang er til stades».

Det pekes også på at faglige konflikter har pågått med ledelsens kjennskap, uten at dette er blitt ryddet opp i på tilstrekkelig vis. Disse konfliktene har blant annet ført til at det «ikkje var mogeleg for legane å utøve delar av behandlingen på ein forsvarlig måte».

Lover åpenhet

— Vi er i ferd med å rydde opp, sier styreleder Helge Taranrød.

Akkurat hva det innebærer vil han ikke si noe om ennå.

— Vi vil ikke uttale oss konkret om rapporten før den er ferdig, sier Taranrød.

Han vil derfor heller ikke si noe om fylkeslegens påpekning av ulike lovbruddene, som at ufaglærte har hatt ansvar for tvangsbruk.

— Jeg går ikke inn i detaljer i rapporten før den endelige rapporten er ferdig på mandag, sier Taranrød.

Han understreker at styret for Blå Kors-klinikken ønsker å være åpen i denne saken.

— Vi vil være åpne om både rapporten og forholdene på klinikken, men så lenge fylkeslegen fortsatt skriver på den endelige rapporten, synes jeg ikke det er riktig å kommentere den.

I går var Taranrød i møte med fylkeslegen.

— Det var et konstruktivt møte hvor vi gikk gjennom rapporten punkt for punkt, sier han.