Statslos Vermund Halhjem har hatt status som siktet etter ulykken som tok 18 liv i Vatlestraumen i januar i fjor. Politiet innstilte i desember i fjor på at saken mot ham burde henlegges som «intet straffbart forhold». Statsadvokat Jarle Golten Smørdal har kommet til det samme, men henlegger saken «etter bevisets stilling».

Stor belastning

— For losen spiller dette mindre rolle. Han er lettet over avgjørelsen, særlig på vegne av familien som saken har vært en stor belastning for, sier advokat Horneland.

Vermund Halhjem ønsker ikke å kommentere henleggelsen direkte. Via sin advokat gir han uttrykk for at han var innstilt på å fighte til siste nikk for sin uskyld.

— Nå blir det heldigvis ikke nødvendig, sier Horneland.

Losen kommer ikke til å påklage henleggelsesgrunnlaget til riksadvokaten.

— Politiets begrunnelse for henleggelsen var tindrende klar på at losen overhodet ikke kunne lastes for noe. Det er han veldig fornøyd med, selv om statsadvokaten har valgt et annet henleggelsesgrunnlag, sier Øystein Horneland.

Fortsatt los

Vermund Halhjem gjenopptok losjobben kort tid etter ulykken, og er fortsatt aktiv som los.

Statsadvokat Jarle Golten Smørdal mener, i motsetning til politiet, at det kan stilles spørsmål ved noen av losens disposisjoner.

— «Rocknes» befant seg i rød sektor fra nærmeste fyrlykt. Samtidig kan man spørre om losen hadde skaffet seg tilstrekkelig kartkunnskap for området, sier statsadvokaten.

— Det er likevel ikke tilstrekkelige holdepunkter for at han har gjort noe straffbart. Holdningen blant losene og i Kystverket var at det var trygt å streife innom rød sektor på ulykkesstedet. Det er også formildende at han har støttet seg til Kystverkets kartoppfatning av Vatlestraumen, sier Golten Smørdal.

Sjøkartverket går fri

Statsadvokaten har også henlagt saken mot Sjøkartverket. Her er er begrunnelsen at «intet straffbart forhold anses bevist». Politiet innstilte på at Sjøkartverket ble ilagt foretaksstraff for ikke tilstrekkelig å ha innfridd opplysningsplikten etter nye bunnmålinger i Vatlestraumen.

Etterforskningen har også vært rettet mot Kystverket som ansvarlig for merkingen og lostjenesten. Heller ikke Kystverket vil bli straffeforfulgt.

Får kritikk

Selv om det ikke blir noen straffesak, finner statsadvokat Jarle Golten Smørdal grunn til å kritisere rutiner. «Saken har avdekket at det på ulykkestidspunktet var et forbedringspotensial i kommunikasjonen mellom Sjøkartverket og Kystverket/losene», skriver statsadvokaten i en pressemelding.

— For at et forhold skal være straffbart, er det ikke tilstrekkelig å opptre kritikkverdig. De strenge, strafferettslige vilkårene for å ha utvist grov uforstand, er ikke oppfylt, understreker Golten Smørdal.

Verken politiet eller statsadvokaten har vurdert om det knytter seg straffbare forhold til skipets konstruksjon, sjødyktighet eller lasting. Flaggstaten Antigua og Barbuda har ansvaret for de første forholdene.

Partene, rederiet, forsikringsselskapene og kanskje også enkelte faginstanser, har tre uker på seg til å klage henleggelsen inn for riksadvokaten. Det samme gjelder losen, men han kommer altså ikke til å bruke denne muligheten.