— I det mest gjennomkommersialiserte landet i verda, USA, ligg alle offisielle elektroniske kart ute på nett. Kven som helst kan laste dei ned gratis. For meg står det som eit stort paradoks at vi her i landet har organisert dette slik at dei offisielle karta i praksis ikkje blir brukte, seier leiar i Norsk Losforbund, Stein Inge Dahn, til Bergens Tidende.

I staden for å bruke dei offisielle karta, brukar reiarlag og andre sjøfarande kopiar laga av private firma i inn- og utland. Det var tilfellet med «Rocknes». På sjøkartet havaribåten hadde var ikkje den mykje omtalte grunna i Vatlestraumen avmerka. På nye offisielle kart er grunna med. Men private aktørar i kartmarknaden baserer seg ofte på gamle opplysningar.

— Vi har ein situasjon der svært få, etter min oppfatning kanskje berre ein til to prosent av alle sjøfarande, brukar kart frå Statens kartverk, meiner Dahn.

Som tidlegare meldt i Bergens Tidende har også Kystverket inngått ein avtale om elektroniske kart frå eit privat selskap. Karta som Kystverket brukar for å halde losane oppdaterte, er ikkje tillatt brukte som navigasjonsmiddel langs norskekysten.

— Skattebetalarane sine pengar blir brukte til å utarbeide nye kart. For meg blir det underleg at private deretter kjem inn og tenar pengar på det. Dette har noko å gjere med trenden om at det skal betalast for alt i det offentlege.

Pris er ein grunn til at det blir brukt kartkopiar. Private selskap tilbyr langt billegare kart enn Statens kartverk. Men forbundsleiar Dahn meiner også marknadsføring spelar inn.

— Dei private kartprodusentane er dyktige til å selje sine produkt. Eg trur det er vel så mykje marknadsføringa som pris som gjer at dei tek innersvingen på det offentlege, seier han.

Kravet frå Losforbundet om at Kartverket legg sitt materiale ut gratis på internett er ikkje av ny dato. Forbundet har fleire gonger tidlegare fokusert på dette overfor styremaktene.

— Eg må berre konstatere at frå vi tok opp denne saka første gongen og til i dag, har det ikkje blitt så mykje betre, seier Stein Inge Dahn.