Siden tidenes morgen har kystbefolkningen på Vestlandet livnært seg av fiske og jordbruk. Fisken har gitt livsgrunnlag for både folk og sjøfugler. Sjøfuglenes egg og dun har gitt inntekter til menneskene. De rike sjøfuglforekomstene sørget for at graset på de nakne holmene og øyene ble rikelig gjødslet. Det ga grunnlag for sauehold i havgapet og.

Med andre ord er fisken forutsetning for så mange slags liv på kysten. Tobis – en liten åleformet fiskeart – er mye av grunnlaget for annet liv. Når tobisen og annen småfisk forsvinner, får det store konsekvenser. Sjøfuglbestanden rammes, økonomisk viktige fiskeslag for kystfiskerne rammes, beiteforholdene for sauene og dermed sauebøndene rammes, tradisjonelle inntektskilder som dun— og eggsanking rammes....

Hva skjer? Disse temaene blir tatt opp i programmet «Ut i naturen» på NRK 1 tirsdag kveld. «Dei som lever av havet» er produsert og fotografert av naturfotograf Helge Haukeland på Os. Filmen er et samarbeidsprosjekt med NRK og produsert med støtte fra Vestnorsk Filmsenter. Haukeland har tidligere produsert dokumentarfilmen «Livet på Lio – historien om en liten gard på Vestlandet». Filmen handler om kulturlandskapets rolle i det moderne og effektive samfunnet.

I «Dei som lever av havet» følger vi Anne Marie Gåsvær Færøy og mannen Tom Færøy. De bor på øyen Gåsvær nordvest i Solund i Sogn og Fjordane. Anne Marie driver med sau, og Tom er kystfisker. Vi får et innblikk i hva som skjer når fiskebestandene i havet minker kraftig.

Overfiske Tobis er viktig for fisk og fugl i Nordsjøen. Industritrålerne har tatt store mengder av denne fisken til fiskeindustrien. Fiskemel- og olje er viktige protein- og fettkilder for fiskeoppdrettsnæringen. Forskere mener bestanden av tobis er kraftig overfisket, og at det også tas for mye yngel og ungfisk uten i havet. I tillegg til dette gjør klimaendringer at sjøfugl ikke finner mat.

Mange sjøfuglarter lider av dette. Måser og terner som for noen årtier siden var fulltallig på hver eneste holme og skjær, er mange steder helt borte. Tellinger har vist at arter som alke, lundefugl og lomvi er nesten borte.

Fører til avfolking

I tidligere tider var sjøfugl en viktig attåtnæring for folk i Gåsvær. Sanking av egg og dun fra ærfugl ga gode inntekter. Sjøfuglen gjødslet også graset på holmene slik at sauene kunne beite på små områder. Når sjøfuglene forsvinner, påvirker dette samspillet – og menneskenes muligheter for å livnære seg.

En annen følge av at tobis og andre fiskeslag er så hardt beskattet, er at Tom får langt mindre fisk i garnene sine. Tidligere fikk han gode fiskefangster utenfor Gåsvær – laks, kveite, makrell og sild. Nå er det ikke lenger mulig å fiske som næringsgrunnlag for kystfiskerne. Han har torskekvoter ved Stad og det redder økonomien i virksomheten hans.

Filmen viser at befolkningen på Gåsvær finner livsgrunnlag i naturen. Dersom naturen kommer i ubalanse, rammer det også mennesker. Når denne balansen blir alvorlig, kan det resulterer i avfolking av de ytterste strøkene av kysten vår.

HELGE HAUKELAND
OLE VIDAR SØVIKNES