Nå ber de Fylkesmannen i Hordaland gripe inn og stoppe at OBAS AS starter arbeidene med å bygge en terrasseblokk med 29 leiligheter for Otium AS i Stavanger. Prosjektet har fått navnet Kolstien Panorama AS.

— Det skulle være nok å lese Multiconsults vurdering av skredfare fra Landåsfjellet fra 2006, for å skjønne at vi er livredde, sier Ståle Ivan Solheim, talsmann for beboerne i Kolstien.

— Etter tragedien på Hatlestad fikk Bergen kommune utredet alle potensielt rasfarlige områder i Bergen. Multiconsult konkluderte med at Landåsfjellet var et av områdene der det er rasfare. Like fullt solgte kommunen tomt til Kolstien Panorama, og godkjente utbygging i september 2010, sier Solheim.

Kommunen var klar over rasfaren, men konkluderte med at dersom utbygger rassikret det aktuelle området, var alt greit.

— Vi har fått motstridende meldinger om hvor trygg den aktuelle rassikringen er. Men uansett gjelder den bare utbyggingsområdet. Vi huseiere sør for Kolstien Panorama bor nedenfor brattere fjell med sprekker, som vi frykter kan rase ut når det sprenges og graves i nabolaget, sier Solheim.

Beboerne er spesielt nervøse fordi det har gått ras bak husene før, senest i 1998. — Noe er sikret etter det, men på langt nær alt. Vil det rase ut når sprengnings- og gravearbeider starter med det første? Det er ikke rart vi lever i frykt, sier Solheim.

Fylkesmannen støttet kommunen

I juni i fjor klaget en rekke beboere i Kolstien byggetillatelsen inn for Fylkesmannen i Hordaland. Fylkesmannen stadfestet Bergen kommunes vedtak i november.

Denne uken har beboerne bedt om at Fylkesmannen omgjør vedtaket. Nå viser beboerne til et rundskriv fra Miljøverndepartementet av 7. juli 2011, der departementet instruerer fylkeskommuner og kommuner om å hindre ny utbygging i områder som er utsatt for flom og rasfare. Beboerne viser til Multiconsults rapport fra 2006, som bekrefter at det er rasfare i området. Fylkesmannen behandler klagen i neste uke.

Overfor BT viser Solheim også til uttalelser fra en uavhengig geolog, geologiprofessor Atle Nesje ved Universitetet i Bergen. Han har sett på sikringsgjerdet ovenfor der det nå skal bygges terrasseblokk.

— Slik jeg vurderte sikringen kunne det se ut som om gjerdeboltene ikke var festet i fast fjell. Hvis det er tilfelle, er det slett ikke godt nok. Jeg reagerer også på at utbygger selv har hyret geologer og dem som har utført sikringsarbeidene, uten noen kontroll fra kommunen. Det er litt sånn bukken til havresekken, sier Nesje.

Om grave- og spreningsarbeider også kan føre til ras sør for byggeområdet, er Nesje mer i tvil om.

Garanterer trygg sikring

Per Fredrik Johansen, daglig leder i Fjellsikring Inter Handling AS i Bergen, avviser Nesjes antydninger om at sikringsgjerdet ikke er festet i fast fjell. Hans firma utførte arbeidene, etter oppdrag fra Sweco Norge AS, som igjen er hyret av utbygger.

— At det er bukken til havresekken tar jeg også avstand fra. Sweco Norge er jo ett av få firmaer som Bergen kommune ofte bruker selv, sier Johansen.

Han forteller at Fjellsikring Inter Handling hentet inn ekspertise fra produsenten i Sveis for å sjekke om sikringsgjerdene var riktig satt opp.

— Disse konkluderte med at gjerdene er satt opp etter forskriftene. Det er ingen fare når spreningsarbeidene starter. Det garanterer jeg, sier Johansen. Han kan imidlertid ikke uttale seg om ringvirkninger for husene sør for det aktuelle området, der det ikke er sikringsgjerder.

Skjønner uroen

Geolog Roger Andersen i Sweco Norge vurderte utbyggingsområdet før sikringsgjerdet ble satt opp. Han sier at naboer sør for sikringsgjerdene neppe har grunn til å bekymre seg.

— Med utgangspunkt i rapporten fra 2006 skjønner jeg uroen. Men arbeidene i nabolaget forverrer neppe situasjonen. Det blir tatt høyde for vibrasjoner som kan føre til skred i omliggende områder, sier han.

Ingeniørgeolog Unni Hagen hos Multiconsult, som var med å utrede skredfaren i 2006, mener heller ikke beboerne bør engste seg.

— Jeg ville vært mer redd for nedbørsmengder enn for utbyggingen av terrasseblokker i nabolaget. Arbeidene der er neppe nok til å utløse ras, sier han.

Solheim er ikke overbevist.

— Alle bruker ordet «neppe». Det beroliger ikke oss som bor under det rasfarlige Landåsfjellet. Vi har fått melding fra Bergen kommune om at vi bør vurdere å få sikret fjellet bak. Og så får vite at det skal fjernes 20.000 kubikk fra nabotomten. Det er klart vi er livredde, og håper at Fylkesmannen tar klagen på alvor, sier Ståle Ivan Solheim.

Omstridt område

Det har vært planlagt utbygging i det aktuelle området i en årrekke. Hver gang har kommunen sagt nei fordi prosjektet har vært for skjemmende.

Historien viser også at beboerne i nabolaget alltid har kjempet tappert imot å få nye naboer i et nytt leilighetsanlegg.

Da kommunen godkjente bygging av en terrasseblokk med 29 enheter 27. september 2010, kom det en rekke klager fra naboene. Begrunnelsene var meget forskjellige. Blant annet ble det hevdet at nabohus mistet verdi. Strid mot estetikkbestemmelsen var et annet argument, men også den truede ramsløkfluen er trukket inn i saken, fordi slike fluer er observert i området.

Det er også anført at en edelløvskog i området muligens rammes av tiltaket. Videre er trafikkproblemer, støy og parkeringsproblemer brukt som argumenter mot foreslåtte prosjekter på det aktuelle området med den flotte utsikten over Bergen.

Hovedargumentet har likevel vært fare for ras.

Bergen kommune har undersøkt alle anførslene, og slått fast at verken fluer eller edelløvskog er truet. Det er også funnet løsninger på trafikale problemer.

— Kommunen mener også at det er godt nok at utbyggingsområdet rassikres. Men da glemmer de fullstendig oss som bor i nærheten, og som kan bli rammet hvis sprengningsarbeidene fører til ringvirkninger i fjellsiden, sier beboernes talsmann, Ståle Ivan Solheim.

Hva bør gjøres? Diskuter saken under:

IKKE SIKRET: - Det skulle være nok å se bak husene vår i Kolstien for å skjønne at vi frykter sprengningsarbeider i nabolaget kan føre til at steinblokker raser ut andres steder, sier Ståle Ivan Solheim.
ØRJAN DEISZ
NERVØS: Ståle Ivan Solheim fra Kolstien 81B foran området som nå skal huse en terrasseblokk med 29 luksusleiligheter. Han er redd arbeidene vil føre til ras i området. Den store steinen på bildet er fra et ras i gamle dager.
ØRJAN DEISZ