Steinbeket: Bratt skrent vest av Steinbeket er i store partier > 46° og kildeområde for steinsprang. Steinsprangur ligger ned til traktorvegen, og enkelte blokker ligger mellom traktorvegen og Litletveittjønna. Sørenden av skrenten som er mindre bratt kan også være kildeområde for jordskred.

Konklusjon: Farenivå og utløpsdistanse bør vurderes med hensyn til steinsprang hvis nye hus skal bygges. Skråningen over etablert bebyggelse (Lilletveitveien 118, 119, 120) bør vurderes med tanke på steinsprang og jordskred.

Lilletveitåsen: Det er løst fjell i skrent i sørenden av Lilletveitåsen ved nye (ubebygde) tomter. Skrenten fortsetter nordover på vestsiden av Lilletveitåsen hvor det er etablert bebyggelse. Denne skrenten ligger også innefor planlagt utbyggingsområde.

Spesielle forhold: Det er etablert sikring med bolter over nye, ubebygde tomter i sørenden av Lilletveitåsen.

Konklusjon: Hele skrenten nordover mot Storelva bør vurderes sikret.