Intervjuer av søkere og innhenting av referanser er de eneste virkemidlene sosialtjenesten har til å sikre seg mot at tidligere sedelighetsdømte får jobb som støttekontakter. Innen sosialtjenesten er det nemlig ikke adgang til å be om politiattest.

De ansatte på sosialkontoret kan derfor få en stri tørn i møte med personer med pedofile tilbøyeligheter, som ifølge psykologer er eksperter på å skjule sin legning.

Etter hvert har det blitt stadig vanskeligere for personer med urent rulleblad og fortid som seksuelle overgripere å jobbe med barn og unge. Skal du studere for å bli for eksempel lærer, førskolelærer, barnevernspedagog eller sosionom må du vise frem politiattest. Søkere til jobber i grunnskolen og skolefritidsordningen må vise politiattest før de blir ansatt. Også innen barnevernet er reglene blitt strengere nå. Fast ansatte må fremlegge politiattest, mens støttekontakter bør – ifølge forskriftene — avkreves politiattest.

På ett område er hullet ennå ikke forsøkt tettet, og det er innen sosialtjenesten.

I fjor fikk 1231 personer i Bergen kommune, mange av dem barn og unge, hjelp av en støttekontakt formidlet via sosialtjenesten. Men ingen av disse støttekontaktene kan avkreves politiattest, rett og slett fordi loven ikke sier noe om dette.

Allerede i 1998 ba Bergen kommune om at alle som jobber med barn og unge må vise frem politiattest. Hadde kommunen blitt hørt den gangen kunne denne ukes rettssak i Tinghuset muligens vært unngått.

I dag er det to instanser i kommunen som kan ansette støttekontakter: Sosialtjenesten og barnevernstjenesten.

I oktober 1999 kom det nye regler som gjorde det mulig for barnevernet å be om politiattest før en støttekontakt ble ansatt. Den samme muligheten ble ikke gjort gjeldende for støttekontakter som sosialtjenesten formidlet. Det var dette Bergen kommune reagerte på i 1998. I en høringsuttalelse til barnevernsloven sa kommunen at kravet om politiattest burde omfatte alle som arbeider i forhold til barn og ungdom, uavhengig av om de er ansatt av barneverntjenesten, sosialtjenesten eller helsetjenestene.

Underdirektør i Sosialdepartementet, Gunnar Tveiten, ser poenget med den manglende kontrollen av rulleblad.

— Forskjellen har nok oppstått fordi barnevernsloven retter seg særlig mot barn og unge, mens sosialtjenesteloven særlig retter seg mot voksne. Men det er nok behov for å vurdere dette nøyere, sier Tveiten til Bergens Tidende.