Dette er noen punkter i regjeringens tiltaksplan «Gi rom for lesing». Planen inneholder 35 konkrete forslag.

100 millioner kroner — pluss stipendmidler til lærere - er satt av i tre år. Regjeringens mål er at elevene innen 2007 skal oppnå målbart bedre lesekompetanse og en mer positiv holdning til lesing.

Her er noen andre tiltak som beskrives i planen:

  • Alle med ansvar for elevers læring oppfordres til å vurdere og forbedre sine rutiner for lesing og leseopplæring.
  • Forfattermøter, skriveverksted, dramatisering og fortelleropplevelser gjennom den kulturelle skolesekken skal gi ekstra stimulans.
  • Eleven stimuleres til å forske på egen lesepraksis.
  • Alle skoler skal lage plan for leseopplæring og lesing for alle årstrinn, og gjennomføre den systematisk.
  • Lærere får større handlefrihet til å velge litteratur med appell til barn og unge.
  • Lærere kan få stipend for studier opp til 60 studiepoeng i norsk.
  • Allmennlærerstudenter tilbys emnet «Biblioteket som læringsarena».
  • Senter for leseforskning i Stavanger skal fra i år utvikle et nasjonalt senter for lesing og leseopplæring.
  • Utvikle strategier for å sikre at foreldre involveres.
  • Videreutvikle utlånsordninger for barnebøker til barnehagene.