I eit framlegg til morgondagens kommunestyremøte frå gruppeleiarane for dei politiske partia, får ordføraren kraftig refs.

— Kommunestyret finn at i konfliktsaka mellom rådmannen og ordføraren har ordførar Arne Sanden opptredd på ein uakseptabel måte, heiter det i tilrådinga.

Gruppeleiarane for alle partia, inkludert ordførarens eige, Arbeidarpartiet, understrekar at Sanden har handla stikk i strid med råd frå eit samla politisk miljø:

— Lærdal kommunestyre ser alvorleg på desse sakene. Kommunestyret forventar at arbeidsmåten til ordføraren vert endra til det beste for Lærdal kommune som organisasjon, og til beste for heile Lærdalsamfunnet som er sterk råka av måten ordføraren har handtert saka på.

Striden mellom dei to toppleiarane i kommunen blussa kraftig opp etter at rådmann Bent Arild Grytten varsla Fylkesmannen om at ordføraren hadde blanda seg inn i arbeidet og overkøyrt han. Ordførar Sanden bad rådmannen seie opp stillinga si, og skal ha oppført seg trugande overfor rådmannen.

Ordførar Arne Sanden er sjukmeld som følgje av konflikten. Varaordførar Lars Petter Nesse (Sp) fungerer som ordførar, og skal leie kommunestyremøtet i morgon kveld.