• Det er eit politisk mål at 10 prosent av den dyrka jorda i Noreg skal vera økologisk, og så legg dei ned den einaste økologiske landbruksskulen.

JOHN LINDEBOTTEN

— Heilt forferdeleg. Det seier Diana Ekren, trebarnsmor, Sotra-bonde og elev ved Sogn Jord- og Hagebruksskule, til Bergens Tidende.

Ho reagerer på at regjeringa vil fjerna den såkalla toppfinansieringa på 1,6 millionar kroner som skulen har hatt sidan han fekk landslinestatus. Avgjerda til regjeringa får verknad frå og med 1. januar 2005. I praksis betyr det at skulen må greia seg utan finansiering frå staten frå hausten 2005.

— Vi visste kva planar regjeringa hadde. Vi reiste til Oslo for å snakka med folk på Stortinget. For meg er dette svært viktig. Eg vil gjerne skapa meg ei framtid som bonde på Sotra. At dette skjer er heilt uforståeleg. Så langt er 3,8 prosent av det norsk dyrkingsarealet økologisk. Det politiske målet som er sett opp, er 10 prosent. Og så dette, seier Ekren.

Utanlandsk interesse

Rektor ved Sogn Jord- og Hagebruksskule, Olav Bø, arbeider no på spreng for å hindra at skulen vert lagt ned som ein konsekvens av statsbudsjettet. I ei pressemelding gjer skulen merksam på at fleire utanlandske fagmiljø har merka seg det gode arbeidet for økologisk landbruk som vert gjort i Aurland. Komande tysdag ventar dei besøk av professor Callum McEachern, som forskar på regional økonomi ved universitetet i Tasmania i Australia. Det er særleg arbeidet for lokal verdiskaping og nye bygdenæringar som har vekt interesse.

— Vi har ingen slik skule på Tasmania, og dette er noko eg vil fortelja om når eg kjem heim att, seier McEachern.

— Det er trist at vår eiga regjering ikkje legg merke til dette, men i staden går inn for å leggja ned skulen. Endå meir paradoksalt vert det når skulen vår nettopp er innretta mot det som landbrukspolitikken etterspør, nemleg meir lokal verdiskaping, grønt entreprenørskap og berekraftig reiseliv, seier Olav Bø.

Kompetansesenter

Han nemner at skulen i Aurland var tidleg ute med opplæring i foredling og ny forretningsverksemd knytt til gardsdrift, både for vanlege elevar og gjennom kurs for vaksne. For to år sidan vart difor Aurland tildelt det vestlandske kompetansesenteret for småskala næringsutvikling.

Olav Bø har skrive brev til kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget, der han gjer greie for kvifor Sogn Jord- og Hagebruksskule fortener å få statleg støtte også i framtida. Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane har og engasjert seg overfor dei sentrale styresmaktene i denne saka.

<b>ØKOSKJORTE:</b> Sotrabonde og elev Diana Ekren engasjerer seg sterkt for å sikra framtida til den økologiske jordbruksskulen i Aurland. Her syner ho fram ei skjorte laga av økologisk ull. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE