— Det er klart at vi ikkje kan gå ut med alle mulige detaljar rundt vitneobservasjonar eller funn. Noko må vi halde for oss sjølve, for det går trass alt ein eller fleire gjerningsmenn laus der ute, seier lensmann Kjell Fonn. - Vi har ikkje tenkt å fortelle omverda alt vi veit eller kva vi til stadigheit driv med.

Førre veke, i dagane etter drapet, heldt politiet to daglege pressekonferansar der dei gjekk breitt ut og oppmoda alle vitne og tipsarar om å melde seg.

Politiet informerte om ei rekke vitneobservasjonar som var gjort, om bevegelsane i området den aktuelle tida og kva observasjonar dei spesielt var ute etter.

Tips etter rekonstruksjonen

Ei rekke vitne har meldt seg etter dette; det siste like etter at politiet med ein modell hadde rekonstruert Anne Slåttens vandring ned Angedalsvegen i Førde.

Ifølgje lensmann Fonn har ikkje dette vitnet kasta noko nytt lys over saka. Fonn avviser å kommentere opplysningar om eit vitne som skal ha sett Slåtten berre 300 meter unna drapsstaden - ein halv kilometer nærare enn den tettaste vitneobservasjonen som politiet så langt har fortalt om.

Da BT ringte Fonn i den avtalte telefontida tirsdag, ønskte han heller ikkje å fortelle kor langt politiet er komne i arbeidet med å bearbeide dei mange tipsa og opplysningane som er innhenta. Lensmannen er påfallande meir taus enn han var for nokre få dagar sidan.

Ikkje meir å hente?

— Arbeidet pågår for fullt, og vi får også inn nye ting. Meir har eg ikkje å seie, no er det andre media som står i kø på telefonen, seier Fonn før han legg på.

Denne endra haldninga kan tyde på at politiet no har fått inn dei fleste opplysningane dei trur det er mogeleg å innhente, og heretter kjører ein annan strategi overfor ålmenta.

Tidlegare har politiet gått ut med ein del opplysningar, andre har dei halde tilbake - alt etter kva dei fann teneleg for etterforskinga.

Det nye er å halde samtlege kort så tett som mogeleg til brystet, fordi dei trur at nye medieutspel ikkje vil generere vesentlege, nye opplysningar frå publikum. Dermed kan dei halde på mest mogeleg upublisert informasjon med sikte på å konfrontere ein framtidig mistenkt med dette.

Tirsdag kveld vil politiet få vite om dei har sikra seg biologisk materiandre frå andre enn Anne Slåtten på drapsstaden. I så fall kan etterforskarane sitte med DNA-profilen frå ein gjerningsmann.

<b>DREPT:</b> Sjukepleiarstudent Anne Slåtten vart funnen drept måndag 7 juni.
Privat