Fordi han har fått økonomiske problemer etter oppsigelsen vil han selv føre saken når den i neste uke kommer opp for Bergen byrett.

Enestående

Saken er enestående fordi den vil belyse arbeidsforhold og arbeidstidsbestemmelser for de yngre legene ved norske sykehus, deres stillingsvern og den makt avdelingsoverlegene har.

Saggurthi sier til NTB at dette har betydning for den konstante mangelen på spesialister i norsk helsevesen, noe som igjen er et viktig element når det gjelder sykehuskøene, bruk av legevikarer fra utlandet og budsjettkrisene ved sykehusene.

Tre dager

Saken starter i Bergen byrett onsdag 19. september og det er avsatt tre dager. Saggurthis motpart er Hordaland fylkeskommune, som eier Haukeland Sykehus.

Advokat Karl Inge Nygård ved juridisk seksjon i Hordaland fylkeskommune blir prosessfullmektig for fylkeskommunen i byretten. Nygård sier til NTB at han av prinsipp ikke vil uttale seg om saken før den kommer opp i retten.

Spesialistutdanning

Denny Saggurthi (43) er født i India, men har bodd i Norge i 21 år. Han tok sin legeutdanning ved Universitetet i Bergen og var ferdig utdannet lege i 1989. Han har arbeidet som distriktslege i flere kommuner på Vestlandet og som sykehuslege på et mindre sykehus, men ønsket å bli spesialist innen hjertemedisin. Derfor begynte han som assistentlege ved hjerteavdelingen på Haukeland Sykehus 15. februar 1999.

Men etter om lag ett år, i februar i fjor, fikk han muntlig varsel fra avdelingsoverlegen om at han måtte sluttet i stillingen. Han fikk da 15 dagers varsel til å slutte. Saggurthi manglet da bare seks måneder på å fullføre den del av spesialistutdanningen som må gjennomføres på et universitetssykehus.

Overtallig

Begrunnelsen for oppsigelsen var at det var overtallig med assistentleger på avdelingen. Men dette mener Saggurthi ikke var en saklig grunn. For like etter at han hadde sluttet ble en nyutdannet turnuskandidat ansatt i den stillingen han hadde hatt. Saggurthi er av den mening at oppsigelsen skyldes at han har tatt til motmæle mot det han har opplevd som ulikhet, urettferdighet, inneffektivitet og vilkårlighet i arbeidsforholdene ved sykehuset.

Grove brudd

Saggurthi sier at det er norsk helsevesen som står for de hyppigste og groveste brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. I en sykehuspraksis før han begynte på Haukeland Sykehus hendte det at han måtte gå vakter på 36 timer i ett strekk med maksimum fire timers søvn i løpet av vakten. Av hensyn til pasientene er dette helt uforsvarlig, sier han.

Folk fra Arbeidstilsynet har fattet interesse for hans sak og synes det er gledelig at arbeidsforholdene i helsevesenet kan komme frem i lyset gjennom denne saken. Saggurthi er medlem av Den norske lægeforening, men reaksjonene i foreningen på hans sak har vært blandet. Foreningen skal ivareta interessene både til de yngre leger og til overlegene.

Men Saggurthi fikk til slutt økonomisk støtte til advokatbistand i forkant av rettssaken.