KJELL ØSTERBØ kjell.osterbo@bt.no

Da Bergen likningskontor hadde bokettersyn i legens aksjeselskap i fjor, fant de i første omgang ingenting.For å kontrollere om det også ble bedrevet svart arbeid, sjekket ligningskontoret kundene til den privatpraktiserende legen. Det klarte de ved å gå etter skattytere som hadde fradrag for store sykdomsutgifter. Og blant selvangivelsene til personer med slike fradrag fant de kvitteringer for enkle operative inngrep og behandling som legen hadde gitt.

Kun sjekket to år Disse kvitteringene var ikke å finne i legens egne bøker. Ligningskontoret mener derfor at dette er penger han har stukket rett i lommen, uten å betale skatt.Kravet fra kemneren gjelder kun for de to likningsårene 1996 og -97. Etter bokettersynet har Bergen likningskontor økt legens inntekter disse to årene med over 2,1 millioner kroner til sammen. De har oppjustert arbeidsgivergrunnlaget og redusert fradragsførte utgifter i selskapet. Kemneren viser dessuten til at selskapet har unnlatt gjennomføring av forskuddstrekk av legen og en av hans ansatte. Med renter og tilleggsskatt summerer Kemneren det hele opp til et skattekrav på 4,76 millioner kroner mot legen og hans selskap. Kravet utgjør mer enn selskapets oppgitte omsetning disse to årene.

Har reist utenlands Arresten i boligen, firmabilen, pengene i seks ulike bankkonti, samt aksjene i legeselskapet, ble tatt for at kemneren skulle sikre seg tilstrekkelige verdier til å innfri skattekravet. Kravet forfaller først om et par uker, og vil først bli inndrevet dersom det ikke er betalt innen forfallsdato.Når kemneren likevel fikk Namsrettens medhold i arrest før skattekravet forfalt til betaling, har det sammenheng med at man fryktet at legen raskt kunne flyttet sine aktiva til utlandet. I firmaattesten fremgår det at formålet med selskapet blant annet er å hjelpe ubemidlede i hans eget hjemland.Legen er for tiden i dette landet. Ved henvendelse til hans kontor får Bergens Tidende vite at han har permisjon et par måneder og at han for tiden har en vikar.Saken er også anmeldt og under etterforskning av politiet. Eventuelle strafferettslige konsekvenser utover kemnerens straffeskatt, avhenger selvfølgelig av det politiet måtte finne.

Det verste tilfellet Etter det Bergens Tidende forstår er dette den alvorligste skattesaken Bergen likningskontor fant etter stikkprøver hos privatpraktiserende leger i fjor.Likningssjef Svein Røynesdal vil overhodet ikke kommentere denne enkeltsaken, men bekrefter at man i fjor gikk legene spesielt etter i sømmene.— Skatteetaten driver stadig mer med såkalt bransjelikning. Vi plukker ut enkelte bransjer hvor vi tar stikkprøver og går inn og gjør bokettersyn, sier han.Røynesdal bekrefter at man under slike kontroller er spesielt på vakt når bokettersyn viser tall som avviker sterkt fra gjennomsnittet for bransjen.

Les også: Halverer skatten