Ved utgangen av juli var det registrert 89.300 helt ledige arbeidssøkere i Norge, noe som utgjør 3,7 prosent av arbeidsstyrken, viser dagens tall fra Aetat.

Justert for vanlige sesongvariasjoner gikk det samlede tallet på helt arbeidsledige og personer som deltok i ordinære arbeidsmarkedstiltak ned med 1.000 personer i juli, opplyser Aetat i en pressemelding.

Seks flere

— Arbeidsmarkedet er nå i klar bedring, med en stabil nedgang i ledigheten, sier arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke.

Det er også en markert vekst i tallet på ledige stillinger i juli, noe som viser at bedriftene har økende behov for arbeidskraft. Økningen gjelder for de fleste yrker.

I Hordaland er det imidlertid få endringer å spore i juli. 9100 - 4 prosent av arbeidsstyrken - er uten arbeid. Det er faktisk seks personer flere enn på samme tid i fjor.

I Sogn og Fjordane er derimot trenden mye mer positiv. Siden juli i fjor er ledigheten krympet med 19 prosent. 1440 arbeidstakere, 2,6 prosent av arbeidsstyrken, er pr. i dag uten arbeid.

Faktisk er Hordaland det eneste fylket i hele landet som ikke opplever nedgang i arbeidsledighetstallene.

Nedgangen i ledigheten på landsbasis har den siste tiden vært mest markert for aldersgruppen 25-29 år. Dette indikerer at det nå er lettere å få jobb for nyutdannede og nykommere i arbeidsmarkedet.

Mest ned for menn

Ledigheten innen helse, pleie og omsorg er nå avtakende. Ledighetsutviklingen har hengt noe igjen her, i forhold til det som har vært hovedtrenden i arbeidsmarkedet. Julitallene bekrefter imidlertid det omslaget som viste seg innen disse yrkesgruppene i juni. Ledigheten er fortsatt avtakende innen naturvitenskapelige yrker. Dette omfatter spesielt sivilingeniører, sivilarkitekter samt ingeniører og teknikere. Også innen IT-relaterte yrker går ledigheten ned.

Den stabile nedgangen i industrien og i bygg og anlegg, som vi har sett det siste halvannet året, fortsetter.

Ledigheten går nå markert ned for kvinner, men fortsatt er utviklingen noe svakere for kvinner enn for menn.