Høsten 2006 skulle Bergen og Omland Havnevesen gi et skikkelig løft for den tekniske avdelingen på Nøstet. En omorganisering var vedtatt og en ny lederkandidat hadde overbevist ledelsen og de ansatte om at han var rette mann for jobben. Få uker etter ansettelsen var optimisme snudd til pessimisme.

28. november 2006 hadde de ansatte fått nok. I et brev til havnedirektør Gunvald Isaksen beskrev de tillitsvalgte og verneombudene håpløse samarbeidsforhold, en autoritær lederstil, hyppige trusler og ubehag i kontakt med lederen. Sykmeldingstallene var også på vei oppover.

Fikk feile opplysninger

De kunne også avsløre at lederen hadde unnlatt å opplyse Havnevesenet om konfliktene på tidligere arbeidssted: «Vi baserte ansettelsen av NN på de opplysninger han ga fra sitt arbeid i (...) Dette har vist seg å være uriktige opplysninger, vi har derfor ansatt en leder på feil grunnlag».

De ba direktøren si opp lederen før prøvetiden gikk ut.

Les mer:

— Lederen burde fått sparken

Arbeidslederen ble i desember innkalt til møte med havnedirektøren og skulle få en skriftlig advarsel, men han møtte ikke. I stedet ble han sykmeldt og vendte først tilbake etter tre måneder.

Den skriftlige advarselen fikk han 23. januar 2007. I denne ble det vist til at lederens autoritære arbeidsstil skapte konflikter, at han misbrukte fortrolig informasjon gitt i medarbeidersamtaler, at lederen forsøkte å skape allianser med enkelte ansatte mot andre og at han sendte vekk tillitsvalgte når det skulle avholdes informasjonsmøter.

Ikke konkret nok

Men lederen klaget advarselen inn for kommunens klagenemnd 12. februar. 17. april ble klagen tatt til følge. Hovedbegrunnelse var at det «i liten grad var redegjort for de konkrete episodene/forholdene» som lå til grunn for advarselen. Avvikssystemet i havnevesenet var ikke godt nok.

Og nettopp mangelen på gode rutiner for avviksmeldinger førte til at Arbeidstilsynet 11. juni 2007 kom med pålegg til havnevesenet om å sikre rutiner for avviksmelding. Havnevesenet fikk pålegg om å hente inn ekstern, sakkyndig og nøytral bistand for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet på den aktuelle avdelingen. Det skulle også utarbeides en handlingsplan for å redusere risikoen for arbeidsmiljøproblemer.

Klubblederen hadde stått i konflikten i nesten ett år, og orket ikke mer. Erik Skjæveland, som også hadde sittet i havnestyret i to perioder, skrev i et sluttbrev til styreleder i havnevesenet Kristian Helland:

«Og i dag sliter vi med at arbeidsmiljø som er på grensen av hva som er ansvarlig (...) Sykefraværet er nå rundt 30-40 prosent». Han anbefaler forsiktig at «styret også setter seg inn i organisasjonen de leder».

Kritikk mot ledelsen

Arbeidsmiljøundersøkelsen skal ha konkludert med at arbeidslederen måtte vekk. Det skal og ha kommet svært besk kritikk mot havnevesenets ledelse. De ansatte fikk aldri noen kopi av rapporten, men ble gjort kjent med innholdet.

Etter sommerferien fortsatte problemene. I august var sykefraværet i perioder oppe i 50 prosent, og 29. august vedtok de ansatte å nekte å forholde seg til ordrer fra den aktuelle arbeidslederen. De opplevde ikke at noe var gjort for å løse den dype mistilliten de hadde til lederen og ledelsen ved Havnevesenet.

Utover høsten holdt sykefraværet seg på rundt 30 prosent, viser de ukentlige rapportene klubbledelsen laget til havnedirektøren.

I denne perioden skal lederen ha blitt tilbudet flere stillinger i havnevesenet og kommunen, som han skal ha takket nei.

Les mer:

Ble betalt for å slutte

Måtte i retten

Havnevesenet forsøkte også å lyse ut en ny stilling som skulle avlaste den aktuelle lederen for noe av hans lederansvar. Det fikk lederen stoppet i et rettslig forlik 2. januar i år. Lederen fikk òg dekket advokatutgifter på 20.000 kroner.

I januar vendte lederen tilbake til stillingen sin etter en lengre sykmeldingsperiode. Nå startet et arbeidsmiljøprosjekt med to innleide eksterne konsulenter som skulle forsøke å få arbeidsmiljøet i avdelingen på rett kjøl igjen. I praksis innebar dette blant annet å fotfølge lederen i hans daglige gjøremål med flere ukentlige møter i avdelingen og svært detaljerte rapporteringsrutiner.

Men de ansatte mente dette kom altfor sent. I et møte med havnedirektøren 21. januar heter det i referatet: «Et par av de ansatte (...) tok opp det faktum at det var tredje gang de måtte «restarte» i.f.t. arbeidsmiljøet og forholdet til NN. Det opplevdes ikke godt».

Nye sykmeldinger

Og bare en uke etter kom reaksjonen. Av de 15 ansatte som var igjen stilte bare seks på jobb, viser oversikten som havnedirektøren fikk tilsendt.

21. februar nektet den nye klubblederen å forholde seg til lederen, og han søkte samtidig overflytting til annen avdeling i havnevesenet.

Les mer:

Truet med Bandidos

Gruppen som var nedsatt for å reparere arbeidsmiljøet hadde flere møter utover våren. Havnedirektøren uttrykte i møte med klubblederen at han opplevde at arbeidsmiljøet var i bedring. Klubblederens statusmelding til havnedirektøren 21. mai, halvannet år etter den første advarselen, viste følgende:

  • Fem ansatte er sykmeldt.
  • Fem ansatte er i arbeid.
  • I løpet av de snart to årene som er gått siden lederen overtok, har ni ansatte enten sagt opp, fått permisjon eller er blitt overført til andre stillinger.

Tre tillitsvalgte har sagt opp jobbene sine.

Ingen kommentar

BT har vært i kontakt med Havnedirektør Gunvald Isaksen, advokat Henry Tengelsen, som representerer lederen, lederen selv og flere nåværende og tidligere tillitsvalgte. Ingen av dem ønsker å kommentere arbeidsmiljøproblemene i Havnevesenet overfor Bergens Tidende.

Høvik, Tor